zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Gmina Chmielnik
Gmina Chmielnik
Dotyczy: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych: Nr 1398R Rzeszów - Św. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11 +544"

Informujemy, iż w związku z prowadzeniem robót budowlanych na całej szerokości jezdni w dniach 18 sierpnia 2017 - 10 września 2017 droga powiatowa Nr 1398R Rzeszów - Św. Roch - Chmielnik w km 8+312 do 9+424, Nr 1400R Kielnarowa - Chmielnik - Zabratówka w km od 3+690 do 11+544 zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu kołowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu nr KT.7120.70.2017.WA z dn. 11.08.2017.

Prosimy o objazd wskazanego odcinka wg informacji na tabliczkach oznakowujących drogą wojewódzką nr DW 877 oraz droga gminną nr 1396 R, zgodnie z dołączoną mapą objazdu.
Za powstałe utrudnienia bardzo przepraszamy.


Informacja_drogi.pdf170817_Informacja_drogi.pdf

 

mapa.pdf170817_mapa.pdfChmielnik 2017-06-14

 

Ogłoszenie Urzędu Gminy

 

Wójt Gminy Chmielnik informuje mieszkańców o rozpoczęciu budowy sieci wodociągowej z przyłączami w Chmielniku - Pańskie.
Warunkiem wykonania przyłącza do budynków mieszkalnych objętych przedmiotowym projektem jest podpisanie umowy na wykonanie przyłącza i wpłacenie na podany rachunek kwoty 1500 zł (jeden tysiąc pięćset złotych).
Umowy można podpisać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 22 (kasa)


Wójt Gminy
Krzysztof Grad


 

Gmina Chmielnik

Gmina Chmielnik to 52,9 km2 malowniczego, pagórkowatego terenu, zamieszkiwanego przez ponad 6 tys. mieszkańców, obejmującego pięć miejscowości: Chmielnik, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka i Borówki, położonego w sąsiedztwie miasta Rzeszów – stolicy województwa podkarpackiego.
Dobra infrastruktura techniczna i drogowa, wielofunkcyjne boiska sportowe dające wiele sportowych możliwości, zróżnicowany krajobraz pokryty wieloma kompleksami leśnymi i stawami śródleśnymi, sprawia, że dobrze się tutaj mieszka i aktywnie spędza wolny czas.
Gmina Chmielnik to także zabytki sakralne, dostępność do produktów ekologicznych, imprez integracyjnych i kultywowanie miejscowych tradycji.


Urząd Gminy w Chmielniku
36-016 Chmielnik 50
tel. 17 22 96 606
fax 17 22 96 600
www.chmielnik.pl
www.bip.chmielnik.pl
e-mail: sekretariat@chmielnik.pl


Kościół w Chmielniku

Najstarszy z zabytków - Kościół w Chmielniku - powstał około 1357 r. pod wezwaniem św. Bartłomieja, jako obiekt drewniany. W 1624 r. kościół spalili Tatarzy, a wyniesiony ze zgliszczy obraz Matki Bożej Łaskawej umieszczono w głównym ołtarzu wybudowanego w 1636 r. nowego drewnianego kościoła, który istniał tutaj przez ponad sto lat. W latach 1740 – 1750 na miejscu kościoła drewnianego wzniesiono nowy kościół murowany, kamienny, barokowy, konsekrowany w 1753 r. W 1891 r. został on rozbudowany przez przedłużenie jednej nawy. Umieszczono w nim zachowany obraz Matki Bożej Łaskawej  - olejny, malowany na desce, uznany za cudowny i w 1997 r. koronowany. W kościele znajdują się także organy z początku XVIII w. i rokokowa kropielnica z poł. XVIII w. W latach 1957 – 1958 świątynię ponownie rozbudowano dodając nawy boczne. Kilkakrotne rozbudowy kościoła naruszyły strukturę gruntu i w 1976 r. konieczne było przeprowadzenie kosztownych i skomplikowanych prac ratunkowych.


Zabytkowy Kościół w Woli Rafałowskiej
Kościół w Woli Rafałowskiej  mimo, iż  wzniesiony w latach 1891-1899  wpisano do rejestru zabytków dopiero w 2008 r. Powstał on w miejsce wcześniejszej drewnianej świątyni. W jego wnętrzu wkomponowano część wyposażenia rozebranego drewnianego kościoła z XVI w., umieszczony został tutaj późnorenesansowy ołtarz z 1613 r. Skonstruowany on został w formie tryptyku o nieruchomych skrzydłach opatrzonych herbami Półkozic  Odrowąż oraz  obrazami malowanymi na drewnie przedstawiających świętych.


Odrestaurowana zabytkowa rzeźba Matki Bożej w kapliczce w Zabratówce
Ten zabytkowy obiekt małej architektury  wzniesiono w końcu XVIII w., usytuowano na niewielkim wzniesieniu, murowany z kamienia i cegły, na zaprawie wapienno-piaskowej, otynkowany, bielony,  na kamiennym cokole; w jego wnętrzu posadowiono  dużą, drewnianą pełnoplastyczną rzeźbę Matki Bożej Niepokalanej z 2 poł. XVIII w. z wtórną polichromią. W 2007 roku rzeźba poddana została konserwacji technicznej i estetycznej. Kapliczka posiada wartości architektoniczne i stanowi znaczący element krajobrazu kulturowego wsi. Rzeźba Matki Bożej Niepokalanej nosi cechy warsztatu Thomasa Huntera, rzeźbiarza późnego baroku.


Izba Tradycji w Domu Ludowym w Woli Rafałowskiej
Powstała w 2010 r. w budynku Domu Ludowego, eksponuje i ocala od zapomnienia sprzęty, narzędzia, naczynia, używane dawniej w domach i gospodarstwach. Jest miejscem spotkań i warsztatów  tutejszych mieszkańców.


Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
To już nie jest ta biblioteka, co dawniej… Teraz tutaj nie tylko czyta i wypożycza się książki, ale koordynuje się taniec, śpiew, poezję, naukę, zabawę, kulturę, tradycję, od juniora po seniora…
Dogoterapia dla najmłodszych, zajęcia plastyczne, imprezy plenerowe, warsztaty…


Położenie
Historia
Zabytki
Infrastruktura techniczna
Ludność
Działalność gospodarcza
Zabytki

Kościół pw. Św. Bartłomieja ApostołaNajważniejszym zabytkiem Gminy Chmielnik jest Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, wybudowany w 1742 roku, rozbudowany w 1890 roku. Zespół ruchomych dóbr kultury, stanowiących wyposażenie kościoła w Chmielniku, stanowi przykład typowego wyposażenia wnętrz sakralnych z okresu od połowy XVIII wieku do końca XIX wieku. Jest plastycznym dokumentem przemian zachodzących w sztuce kościelnej tego okresu. Na uwagę zasługuje tu: ołtarz główny, ołtarze boczne, malowidła tajemnic różańcowych, ambona, chrzcielnica, chór muzyczny i organy, stalle i ławki, zegar, obrazy oraz inny sprzęt i szaty liturgiczne.


Kult Matki Bożej Łaskawej z Chmielnika praktykowany od ponad trzystu lat, rozpowszechniony jest nie tylko w diecezji rzeszowskiej lecz obejmuje także ośrodki polonijne w USA. O doznanych tu łaskach i cudach świadczą setki wotów złożonych przez wiernych a przede wszystkim koronacja tego cudownego obrazu, która odbyła się 4 maja w 1997 roku. Ten cenny obraz Matki Bożej Łaskawej pochodzący z poprzedniego XV–wiecznego Kościoła, spalanego w XVII w. przez Tatarów ocalał i jest dziś otaczany – jako cudowny - powszechną czcią i szacunkiem.Przebywając w naszej Gminie warto zwiedzić XIX-wieczny Kościół w Woli Rafałowskiej pw. św. Trójcy z ołtarzem głównym z 1613 roku i obrazami z XVIII w., który w 2008 r. został wpisany do rejestru zabytków.  Ochroną konserwatorską na terenie gminy są objęte 53 obiekty. Są to głównie kapliczki przydrożne oraz domy i zagrody.

 


Kościół pw. Św. Trójcy w Woli Rafałowskiej


W roku 2008 przyjęto program opieki nad zabytkami i obiektami objętymi ochroną konserwatorską.  W ramach programu wykonano renowację rzeźby Matki Boskiej Niepokalanej z Zabratówki umieszczonej w kapliczce wpisanej do rejestru zabytków, której koszt wynoszący 7 tys. zł w połowie pokryła Gmina Chmielnik.

 Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej
z Zabratówki przed renowacją 

 
Rzeźba Matki Boskiej Niepokalanej
z Zabratówki po renowacji


Na terenie Gminy Chmielnik zaewidencjonowanych jest także 86 stanowisk archeologicznych o różnej chronologii i wartości poznawczej. Są to głównie stanowiska z epoki peleolitu schyłkowego, neolitu, epoki kamienia, epoki brązu, epoki żelaza, mezolitu, średniowiecza, okresu prahistorycznego. Najwięcej stanowisk pochodzi z neolitu oraz wczesnej epoki brązu i kamienia. Stosunkowo nieliczne są stanowiska z mezolitu.

Gmina Chmielnik posiada także wyznaczone strefy ochrony konserwatorskiej:

A –  strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, która obejmuje dwa historycznie ukształtowane zespoły kościelne wraz z otoczeniem, strefę A – 1 ustalono dla Sanktuarium Matki Boskiej Chmielnickiej i jego zabytkowego otoczenia w Chmielniku Rzeszowskim, strefę A – 2 dla zespołu kościelno – plebańskiego i folwarcznego wraz z parkiem w Woli Rafałowskiej.

E – strefa ochrony ekspozycji najstarszych i najcenniejszych na terenie Gminy położonych w strefie A obiektów sakralnych - strefa E – 1 została wyznaczona wokół zabytkowego zespołu kościelnego w Chmielniku, strefa E – 2 wokół niedużego wzniesienia w Woli Rafałowskiej , na którym usytuowany jest zabytkowy zespół kościelno-plebański wraz z fragmentarycznie zachowanym parkiem i resztkami dawnego folwarku plebańskiego na jej obszarze.

K – strefa ochrony krajobrazu.

OW – strefa obserwacji archeologicznej - strefa OW-1 – wokół stanowiska  nr 51 w Woli Rafałowskiej , gdzie znajduje się osada neolityczna, strefa OW-2 – wokół domniemanego grodziska wczesnośredniowiecznego w Woli Rafałowskej, gdzie jednocześnie znaleziono ślady osadnictwa prehistorycznego, strefa OW-3- wokół stanowiska na pograniczu Chmielnika i Matysówki, na którym dotychczas odkryto ślady osadnictwa z epoki kamienia, osadę neolityczna, osadę prehistoryczną.


drukuj


Sobota, 19 Sierpnia 2017 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
3 Listopada 2016 r.
Popatrz na Gminę Chmielnik z góry
Ogłoszenia własne
6 Lipca 2017 r.
Zmiana w ustawie o ochronie przyrody - obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby fizyczne
6 Lipca 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
22 Grudnia 2016 r.
Harmonogram odbioru odpadów dla Gminy Chmielnik na rok 2017
22 Września 2016 r.
Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 - 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016 - 2018
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
24 Lipca 2017 r.
Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze projektu pn. "Znam język - mogę więcej" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego Oś Priorytetowa IX
7 Lipca 2017 r.
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego "PRACA BEZ BARIER - AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH"
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
6 Lipca 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"
4 Lipca 2017 r.
"Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w terminie do 27 lipca 2017 r.
29 Czerwca 2017 r.
Listu prezesa KRUS do rolników i dzieci w sprawie bezpiwczeństwa w rolnictwie
29 Czerwca 2017 r.
MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. Beneficjent projektu "Praca bez barier - Akademia umiejętności językowych"
14 Czerwca 2017 r.
Program Rządowy - Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
31 Maja 2017 r.
WUP Rzeszów zmienia swoją siedzibę z dniem 1 czerwca 2017 roku (czwartek). Mapka
29 Maja 2017 r.
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach operacji typu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
19 Maja 2017 r.
Zmień swoje przyzwyczajenia, nie wyrzycaj do śmieci jedzenia - inicjatywa mającą na celu zmniejszenia ilości odpadów spożywczych znajdujących się w odpadach komunalnych i przemysłowych.
16 Maja 2017 r.
Wsparcie dla osób niepełnosprawnych - Stowarzyszenie CRAS - projekt pn. "Praca to się opłaca!", w którym oferujemy bezpłatne szkolenia oraz płatne 5-miesięczne staże zawodowe.
11 Kwietnia 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
3 Kwietnia 2017 r.
Podkarpackie Forum Kompetencji Językowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie języka angielskiego.
6 Lutego 2017 r.
Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 osób dorosłych bezrobotnych.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART