zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
__
Gmina Chmielnik
Urząd Gminy Chmielnik
Portal e-usług oświatowych
Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
Aktualności
Realizacja zadań przy udziale środków zewnętrznych
__
Sołectwa
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Gmina Chmielnik Sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości
PM.6840.2.2016 III PRZETARG USTNY OGRANICZONY

PM.6840.2.2016

Chmielnik, 22 grudnia 2016 r.

 

WÓJT GMINY CHMIELNIK

 

działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

ogłasza 
 

III PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

I przetarg odbył się 27.07.2016 r., II – 12.10.2016 r.

Lp.

1.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

892

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, zakrzaczona, bez dojazdu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,74

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko –PsIV -0,40 ha, Grunty rolne – R – IVa – 0,23 ha, Łąka IV – 0,08 ha , Lzr – zakrzaczenia na gruntach rolnych PsIV – 0,01 ha , Lzr/R-IVa – 0,02 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

15 000 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

1 500,00

Minimalne postąpienie w zł

150,00

Warunki i forma płatności

w całości przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie przelewu bankowego

 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
  Wybór formy przetargu - przetargu ustnego ograniczonego - wynika z ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osoby, spełniające kryteria określone w art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
 2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1) złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu” wraz z poniższymi dokumentami i oświadczeniami:
  a) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Chmielnik – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta;
  b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Chmielnik;
  c) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez wójta;
  d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
  e) potwierdzenie wniesienia wadium;
  f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  g) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Chmielniku w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
  h) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej
  2) złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu” wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt. 1 w Urzędzie Gminy w Chmielniku, pokój 32, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 8 lutego 2017 r. – dz. 892 położona w Woli Rafałowskiej.”
  3) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
  4) oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika;
 3. Organizator przetargu do dnia 6 lutego 2016 r. poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

 4. Wadium:
  1) wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2017 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, przetarg 08.02.2017 r., dz. nr 892, Wola Rafał.” ;
  2) datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
  3) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
  4) osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
  5) wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 5. Informacje dodatkowe:
  1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
  2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
  3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
  5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 6. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 22.12.2016 r. do 08.02.2017 r.


 

Zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu w pliu PDF
<<zgloszenie_uczestnictwa.pdf>>


drukuj


Niedziela, 27 Maja 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
23 Maja 2018 r.
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
21 Lutego 2018 r.
Nabory do szkół na rok 2018/19
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
10 Kwietnia 2018 r.
Nabór wniosków na "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" na lata 2014-2020
28 Marca 2018 r.
Regulaminu oraz ogłoszenia o naborze na stanowisko ds. rozliczania projektów w Biurze Stowarzyszenia ROF. Pliki do pobrania.
26 Marca 2018 r.
Bezpłatne zaszczepienia dzieci przeciw pneumokokom
23 Marca 2018 r.
Rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
8 Marca 2018 r.
rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń
2 Marca 2018 r.
Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodległą na Podkarpaciu w latach 1914-1922
2 Marca 2018 r.
Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach. Co masz zrobić?
20 Lutego 2018 r.
Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia ROF zostały przyjęte dokumenty do naboru uzupełniającego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy" Nabór zaplanowany został na okres 19 marca – 20 kwietnia br.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART