zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Jednostki organizacyjne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (GBP) jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

 

Tel. (017) 2296-611 

 

Siedzibą Biblioteki jest Chmielnik, a terenem działalności Gmina Chmielnik. Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Gminy w Chmielniku pod pozycją nr l. Wpisana została do „Rejestru" w dniu l marca 1992 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku - Czytelnia
 

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku obejmuje oprócz placówki macierzystej (Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci), Filie w: Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

  2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna w Domu Pomocy Społecznej.

  5. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej, oraz obsługi. Wartość środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii bibliotecznych na dzień 31 grudzień 2003 wynosi: 59 019.01 zł. Wartość księgozbiorów na koniec roku 2003 wynosiła: 103 181.67 zł.

Biblioteki dysponują księgozbiorem w liczbie 36 899 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania bibliotek i korzystania z ich zbiorów. Rocznie biblioteki obsługują ponad 1600 czytelników i wypożyczają około 30 000 woluminów.

 

Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 1 000 informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.

 

Biblioteki w swojej działalności nie ograniczają się tylko do gromadzenia i wypożyczania książek, lecz czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy organizując różne formy pracy kulturalno- oświatowej z dziećmi i dorosłymi, współpracując ze szklarni, Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Należą do nich: wieczory bajek, lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek, liczne konkursy plastyczne i literackie, spotkania autorskie, przeglądy i wieczory poezji, spotkania pokoleń, spotkania śpiewających dzieci, biesiady ludowe. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku. Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną - informacje biblioteczne


Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki

Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki w Gminie Chmielnik to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek w wysokości 40 000 zł. Wkład własny to 10 500 zł.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
Obsługa programu w 2010 roku została powierzona Instytutowi Książki.


W ramach projektu biblioteka planuje: w budynku biblioteki głównej modernizację punktów oświetleniowych, malowanie pomieszczeń z poprawkami tynkarskimi a także zakup i montaż lady bibliotecznej.
W filii w Woli Rafałowskiej wykonany zostanie  remont i modernizacja toalety oraz  utworzenie Kącika Zabaw;   w filii w Zabratówce  planujemy adaptację  dodatkowego pomieszczenia, zakup stolików i krzeseł a także  zakup wyposażenia do Kącika Malucha.
Realizacja zamierzonego projektu spowoduje poprawę warunków lokalowych i estetyki obiektów a także poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Ambicją GBP jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej środowiska, upowszechnianie i promocję kultury, oraz dbałość o zachowanie wartości naszego regionu. Stanie się to łatwiejsze dzięki funduszom z projektu.


drukuj


Niedziela, 18 Lutego 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
30 Stycznia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 30-01-2018 r.
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
15 Lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez Gminę Chmielnik
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
5 Lutego 2018 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
30 Stycznia 2018 r.
KOWR jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy.
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
15 Stycznia 2018 r.
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moderacji Rolnictwa w sprawie obowiązek złożenia do BP ARiMR spisów stad do końca roku kalendarzowego.
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART