zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Jednostki organizacyjne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Projekt "Idziemy po sukces"

Projekt "Idziemy po sukces" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Beneficjent:

Gmina Chmielnik

Realizator:

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku

Priorytet:

IX Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

Idziemy po sukces

Czas realizacji:

03.091.2012- 28.06.2013

Planowany budżet projektu:149 678,80zł w tym:
SP nr 1 w Chmielniku - 29 880,00 zł
SP nr 2 w Chmielniku – 30 178,90 zł
SP nr 3 w Chmielniku – 29 678,90 zł
SP w Woli Rafałowskiej – 30 207,00 zł
SP im. Orląt Lwowskich w Zabratówce – 29 734,00 zł
Opis projektu:Cele główne projektu:

Zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci klas I – III w 83% publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Chmielnik.

Cele szczegółowe projektu:

Zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I – III pięciu szkół podstawowych gminy Chmielnik w okresie do końca realizacji projektu.

Stworzenie warunków w 5 szkołach objętych wsparciem, umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkół w niezbędne materiały dydaktyczne, w okresie realizacji projektu.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 117 uczniów (49K/68M)

 • 21 uczniów (8K/13M) SP w SP nr 1 w Chmielniku,
 • 20 uczniów (6K/14M) SP w SP nr 2 w Chmielniku,
 • 19 uczniów (8K/11M) w SP nr 3 w Chmielniku,
 • 30 uczniów (14k/16M) SP w Woli Rafałowskiej,
 • 27 uczniów (13k/14M)SP w Zabratówce.

W tym uczniowie zamieszkali z terenów wiejskich 117 (49K/68M). Grupę docelową wytypował zespół nauczycieli klas I – III z każdej ze szkół, na podstawie indywidualnych kart potrzeb ucznia, opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ( ppp), zaświadczeń lekarskich, obserwacji nauczycieli, rozmów z rodzicami uczniów. Uczestnikami projektu są dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Organizowane będą zajęcia dla dzieci:

 • ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
 • z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
 • z wadami postawy jako gimnastyka korekcyjna,
 • z wadami wymowy jako zajęcia logopedyczne,
 • zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych.

Projekt pozwoli również doposażyć bazę dydaktyczną w/w placówek w specjalistyczne pomoce.

Dokumenty do pobrania

I. Dokumenty prowadzący:

 1. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 2. Lista obecności uczestników zajęć,
 3. Lista obecności uczestników zajęć dla 12 ucznów,
 4. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli biorących udział w projekcie,
 5. Karta ewidencji czasu pracy,
 6. Miesięczne rozliczenie zrealizowanych godzin w ramach projektu "Idziemy po sukces".

II. Dokumenty uczestnika:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 2. Oświadczenie uczestnika projektu,
 3. Regulamin uczestnictwa w projekcie "Idziemy po sukces",
 4. Usprawiedliwienie.

Plakat w pliku PDF <<Plakat.pdf>>


drukuj


Niedziela, 18 Lutego 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
30 Stycznia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 30-01-2018 r.
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
15 Lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez Gminę Chmielnik
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
5 Lutego 2018 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
30 Stycznia 2018 r.
KOWR jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy.
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
15 Stycznia 2018 r.
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moderacji Rolnictwa w sprawie obowiązek złożenia do BP ARiMR spisów stad do końca roku kalendarzowego.
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART