zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Jednostki organizacyjne
Szkoła Podstawowa nr 1 im. por. Jana Bałdy w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Chmielniku
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Chmielniku
Szkoła Podstawowa im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Zabratówce
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
Gmina Chmielnik
Sołectwa
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Jednostki organizacyjne gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Chmielniku
WYPRAWKA SZKOLNA

WYPRAWKA SZKOLNA

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie Rozporządzenia z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych - "Wyprawka szkolna" informuje o możliwości dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów. O dofinansowanie do podręczników mogą ubiegać się uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I-III i V klasie szkoły podstawowej oraz II klasie szkoły ponadgimnazjalnej. Programem będą objęci także uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół dla dzieci i młodzieży – podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W tym roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników może otrzymać uczeń, pochodzący z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego wynosi 456 zł netto na osobę w rodzinie, o którym  mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) W przypadku klasy I szkoły podstawowej, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego  wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie, o których mowa w art. 5. ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013, poz. 182). Uczniowie pochodzący z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, a w których występują przypadki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (np. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe); w takiej sytuacji wnioskodawca dołącza uzasadnienie potrzeby przyznania pomocy. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71b ust. 3 ustawy  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizujących w roku szkolnym 2013/2014 obowiązek nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży - podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych,: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów w upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

Pomoc może być udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.

Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników dyrektor szkoły zwraca  rodzicom koszt zakupu na podstawie przedstawionych dokumentów zakupu.

W przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne koszt zakupu podręczników zwraca Wójt Gminy.

Wnioski można składać do dnia 31 sierpnia 2013 w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku pok.nr 6

 

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013/2014 będzie wynosić:

 

  • klasa I-III szkoły podstawowej  – do kwoty 225 zł
  • klasa V szkoły podstawowej – do kwoty 325 zł
  • klasa II zasadnicza szkoły zawodowej – do kwoty 390 zł
  • w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego, wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.


 

Wnioski do pobrania w pliku PDF:

  1. W_1_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdfW_1_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdf
  2. W_2_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdfW_2_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej.pdf
  3. W_3_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej_niepelnosprawni.pdfW_3_wniosek_o_przyznanie_wyprawki_szkolnej_niepelnosprawni.pdf

drukuj


Niedziela, 18 Lutego 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
30 Stycznia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 30-01-2018 r.
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
15 Lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez Gminę Chmielnik
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
5 Lutego 2018 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
30 Stycznia 2018 r.
KOWR jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy.
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
15 Stycznia 2018 r.
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moderacji Rolnictwa w sprawie obowiązek złożenia do BP ARiMR spisów stad do końca roku kalendarzowego.
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART