Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Urz?d Gminy Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

tel. 0-17 22 96 606
woj. podkarpackie, powiat rzeszowski

fax. 0-17 22 96 600

email: sekretariat@chmielnik.pl

NIP: 813-10-80-601
REGON: 000538840


czynny codziennie
od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach
od 7.15 do 15.15.


Wójt Gminy Chmielnik

przyjmuje interesantów
w sprawach skarg i wniosków
w ka?dy poniedzia?ek
w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przewodnicz?ca Rady Gminy Chmielnik
pe?ni dy?ur
w ka?dy pierwszy i trzeci poniedzia?ek miesi?ca
w godzinach od 13.00 do 15.00
w budynku Urz?du Gminy Chmielnik pokój nr 39


Informacja o dy?urach Radnych Gminy Chmielnik

 • B??dowa Tyczy?ska - dy?ury radnych odbywa? si? b?d? 
  w ka?d? I sobot? miesi?ca w godz. 15.00 - 16.30 w Domu Ludowym
 • Zabratówka  - dy?ury radnych odbywa? si? b?d?
  w ka?dy I poniedzia?ek miesi?ca w godz. 9.00 - 10.00 w biurze So?tysa
 • Wola Rafa?owska - dy?ury radnych odbywa? si? b?d?
  w ka?d? II niedziel? miesi?ca w godz. 15.00 - 16.00 w Izbie Tradycji
 • Chmielnik Górny - dy?ury radnych odbywa? si? b?d?
  w ka?d? II sobot? miesi?ca w godz. 10.00 - 12.00 w ?wietlicy /obok so?tysa/
 • Chmielnik Lisi K?t - dy?ury radnych odbywa? si? b?d?
  w ka?dy II pi?tek miesi?ca w godz. 16.00 - 17.30 w Szkole Podstawowej Nr 2

 

ZAPRASZAMY MIESZKA?CÓW DO SPOTKA?,
ZG?ASZANIA PROBLEMÓW I INTERPELACJI.


Nr konta:
Bank Spó?dzielczy w Tyczynie Oddzia? w Chmielniku
65 9164 1018 2002 2000 0941 0001


Dane do faktury:

Gmina Chmielnik

36-016 Chmielnik 50

NIP: 813-33-01-503

REGON: 690582051


Informacje podstawowe 


NAZWA GMINY:  Chmielnik 
Kod GUS  1816042 
RODZAJ:  Gmina wiejska 
WOJEWÓDZTWO:  podkarpackie 
POWIAT:  rzeszowski 
SIEDZIBA GMINY:  Urz?d Gminy Chmielnik 
ADRES:  36-016 Chmielnik 50 
KONTAKT: Sekretariat 

tel. +48 17 229-66-06 
tel./fax. +48 17 229-66-00

e-mail:  sekretariat@chmielnik.pl
Informacja o Gminie  www.chmielnik.pl
Biuletyn Informacji Publicznej  www.bip.chmielnik.pl
Wójt Gminy Chmielnik:  mgr in?. Krzysztof Grad 
Przewodnicz?cy Rady Gminy:  Gra?yna Ma?gorzata Dr??ek
1-szy Wiceprzewodnicz?cy RG Anna El?bieta Szyde?ko
2-gi Wiceprzewodnicz?cy RG
Zast?pca Wójta:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Sekretarz Gminy:  mgr Magdalena Wdowik-Reczek 
Skarbnik Gminy:  Maria Kmiotek 
Sk?ad Rady Gminy Chmielnik:  Czarnota Ryszard
Dr??ek Gra?yna Ma?gorzata
Dykiel Zofia
Filip Zofia Józefa
G?odowski Józef
Kwoka Krzysztof
Nawojski Przemys?aw
Nazimek Felicjan
Pie?czak Halina Krystyna
Pietrucha Józef
Siwiec Jan
Sroka Ewa Renata
Szczepa?ski Piotr
Szyde?ko Anna El?bieta
Ziobro Adam Jan
Wykaz so?ectw: 

So?ectwo B??dowa Tyczy?ska
So?ectwo Borówki

So?ectwo Chmielnik
So?ectwo Wola Rafa?owska
So?ectwo Zabratówka 

Powierzchnia gminy:  52,9 km2 

Ludno??:

6 697 na dzie? 31-12-2014 r.