Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 So?ectwa

 


Troch? historii 


Pocz?tki powstania Chmielnika nie s? znane .Na podstawie zachowanych zapisów mo?na przypuszcza?, ?e wie? posiada star? metryk?. Pierwsza wzmianka pochodz?ca z 1419 roku, mówi o Nicolau Laurinie – plebanie z Chmielnika, który by? wspó?za?o?ycielem bractwa kap?a?skiego dla w?o?ci rzeszowskiej i tyczy?skiej. P?ynie st?d wniosek, ?e ju? wtedy Chmielnik by? wsi? du??, skoro znajdowa? si? w nim ko?ció?. Wie? rz?dzi?a si? prawem niemieckim. Od czasów historycznie nam znanych wie? wchodzi?a w sk?ad tzw. pa?stwa tyczy?skiego. Jako wie? prywatna, Chmielnik nale?a?a do Pileckich, Kostków, i Branickich Po rozpadzie dóbr tycz?skich w po?owie XIX wieku, tutejszy maj?tek by? w posiadaniu Szymanowskich, a pó?niej Wallisów, Branickich i K?apowskich.

Brannicy byli dobrymi gospodarzami i dbali o swoje w?o?ci nawet b?d?c daleko od nich. Ich zas?ug? jest m.in., gruntowne uporz?dkowanie administracji tych dóbr. W czasach Branickich Chmielnik doczeka? si? nowego ko?cio?a - w miejsce starego drewnianego, zniszczonego podczas najazdu Tatarów 1624 r. wzniesiono go w 1742 r. z inicjatywy proboszcza chmielnickiego, Stanis?awa Wac?awskiego. W 1753 biskup przemyski, Wac?aw Sierakowski, dokona? konsekracji ?wi?tyni, która funkcjonuje do dzi?, b?d?c miejscem szczególnego kultu Matki Bo?ej ?askawej. Na przestrzeni lat dokonywano pewnych zmian i remontów w ko?ciele – m.in. dobudowano nowe nawy boczne (1951-58). W pierwszej po?. XVIII obok Ko?cio?a wybudowano murowan? dzwonnic? (dwukondygnacyjn? na planie kwadratu, o naro?nikach uj?tych w pilastry). Do parafii w Chmielniku od pocz?tku swego istnienia nale?a?a równie? B??dowa Tyczy?ska. Oddzieli?a si? ona dopiero w 1958 roku.

Wie? rozwija?a si? bardzo dynamicznie. Nie omija?y jej jednak epidemie, kl?ski, wojny, które tragicznie zawa?y?y na losach mieszka?ców z powodu drewnianej zabudowy, szczególnie dotkliwe w skutkach by?y po?ary. Docierali tu Tatarzy, niszcz?c to co stan??o na ich drodze. Najbardziej dotkliwy dla Chmielniczan by? najazd z 1624 roku, wtedy to sp?on?? ko?ció?.

W po?. XIX wieku w Chmielniku oprócz ko?cio?a parafialnego z murowan? dzwonnica by? du?y folwark pleba?ski (11 budynków drewnianych), drewniana karczma, drewniany m?yn wodny, dwór i folwark dworski (1 budynek murowany i 9 drewnianych, a tak?e murowana kapliczka). W 1880 r. by?a te? kasa po?yczkowa gminna. W 1889 r. by?y ju? w Chmielniku dwie murowane kapliczki na rozstajach dróg i krzy? przydro?ny przy drodze do Malawy.

Po wojnie wie? znacznie si? rozbudowa?a, rozwin??a gospodarczo i kulturowo. W 1973 roku zosta?a siedzib? w?adz nowo utworzonej gminy.