Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w roku 2006 dokonano przebudowy drogi gminnej w Zabratówce - na ten cel uzyskano dotacj? w kwocie 375.000 z? – oraz przebudowy drogi gminnej w Borówkach, na której realizacj? wykorzystano ?rodki pozabud?etowe w wysoko?ci 110.000 z?

W 2008 r. zrealizowano „Rozbudow? gminnego zespo?u sportowo – rekreacyjnego w Chmielniku – I etap”, w ramach którego wybudowano ogólnodost?pny plac zabaw wraz z urz?dzeniami do zabaw dla dzieci, ci?giem komunikacyjnym, sztucznym o?wietleniem boiska sportowego i placu zabaw oraz monitoringiem.

 


Plac zabaw w Chmielniku


Na realizacj? tej inwestycji Gmina uzyska?a dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora ?ywno?ciowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w wysoko?ci 142 879 z?.
Drug? inwestycj?, na któr? Gmina pozyska?a ?rodki zewn?trzne  w kwocie 300 tys. z? z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz PZU S.A. i PZU ?ycie S.A. by?a „Budowa ogólnodost?pnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Woli Rafa?owskiej w ramach programu „BLISKO BOISKO”,  przy koszcie ca?kowitym inwestycji wynosz?cym 588,9 tys. z?.

 


Boisko sportowe w Woli Rafa?owskiej