Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Puchar Wójta 2017 Wakacyjny Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.


Wakacyjny Turniej Pi?karski

o Puchar Wójta Gminy Chmielnik – lipiec 2017 r.


W dniach 9 i 16 lipca 2017 r. na boisku sportowym w Chmielniku, po raz kolejny ju? rozegrany zosta? wakacyjny Turniej Pi?karski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik.

W Turnieju wzi??y udzia? cztery dru?yny, reprezentuj?ce so?ectwa:


  1. B??dowa Tyczy?ska,
  2. Chmielnik,
  3. Wola Rafa?owska,
  4. Zabratówka.

W 1 rundzie Turnieju tj. w dniu 9 lipca 2017 r., mecze mia?y bardzo zaci?ty i wyrównany przebieg a zako?czone zosta?y wynikami:

Zabratówka – Chmielnik – 0 : 1; 

B??dowa Tyczy?ska – Wola Rafa?owska – 0 : 1;


W finale rozgrywek w dniu 16 lipca 2017r., dru?yny które przegra?y mecze w 1 rundzie turnieju tj. B??dowa Tyczy?ska i Zabratówka zagra?y o 3 miejsce w turnieju a zwyci?zcy z 1 rudny tj. Wola Rafa?owska i Chmielnik zagra?y o 1 miejsce i g?ówn? wygran?.

Fina?owe rozgrywki mia?y bardziej jednostronny przebieg, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach ko?cowych spotka?.

Mecz o 3 miejsce: B??dowa Tyczy?ska – Zabratówka – 4 : 1;

Mecz o 1 miejsce: Wola Rafa?owska - Chmielnik – 0 : 5.


W ca?ym turnieju zwyci??y?a dru?yna reprezentuj?ca wie? Chmielnik.
 

Kolejno?? na zako?czenie turnieju:

1 miejsce - Chmielnik,

2 miejsce - Wola Rafa?owska,

3 miejsce - B??dowa Tyczy?ska,

4 miejsce - Zabratówka.


Zwyci?ska dru?yna reprezentuj?ca Chmielnik otrzyma?a Puchar Wójta Gminy, okoliczno?ciowy dyplom oraz nagrod? finansow?. Puchary, dyplomy i nagrody zosta?y wr?czone wszystkim dru?ynom, po zako?czonych spotkaniach przez Wójta Gminy Pana Krzysztofa Grada.


Wszystkim uczestnikom zawodów, trenerom, osobom pomagaj?cym przy sprawnym zorganizowaniu Turnieju dzi?kujemy za aktywny udzia? w rozgrywkach, pomoc i zaanga?owanie a kibicom za liczny udzia? na meczach oraz kulturalne i spontaniczne wspieranie swoich dru?yn.

 

A.Tereszkiewicz