Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Promocja So?ectwa Wola Rafa?owska Rada So?ecka wraz z partnerami zrealizowa?a projekt "Promocja Przedsi?biorczo?ci So?ectwa Wola Rafa?owska" dofinansowany z Urz?du Marsza?kowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a tak?e z Urz?du Gminy Chmielnik.


 

 „Promocja Przedsi?biorczo?ci So?ectwa Wola Rafa?owska

Rada So?ecka wraz z partnerami zrealizowa?a projekt „Promocja Przedsi?biorczo?ci So?ectwa Wola Rafa?owska” dofinansowany z Urz?du Marsza?kowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a tak?e z Urz?du Gminy Chmielnik.

Celem tego projektu by?o kreowanie przedsi?biorczo?ci, aktywno?ci, rozwijanie to?samo?ci, budowanie wizerunku naszej wioski jako przedsi?biorczej, aktywnej, integruj?cej si? i kulturowo bogatej.

Wykonano i zainstalowano na placu „Arena” du?? map? so?ectwa z zaznaczonymi miejscami prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej, rolniczej i kulturotwórczej oraz wybudowano dwie oazy: oaz? przedsi?biorczo?ci i oaz? kulturow?. Obiekty te wykonali m?odzi miejscowi przedsi?biorcy:
Firma M-DOM Meble na wymiar – Pawe? Szajna
oraz Firma Ciesielsko-Stolarska MarKam – Kamil Marciniec.
Szczycimy si? tym, ?e w naszej miejscowo?ci s? takie firmy jak: REWA, CZER-BUD, HIPAR, SZiK - s? to firmy szeroko znane, zatrudniaj?ce wiele osób oraz Zak?ad Aktywno?ci Zawodowej, w którym znajduj? zatrudnienie osoby niepe?nosprawne.

Na terenie wsi mamy drobnych przedsi?biorców, którzy prowadz? dzia?alno?? gospodarcz?. ?wiadcz? oni us?ugi handlowe, budowlane, stolarskie, ciesielskie, motoryzacyjne, informatyczne, transportowe, krawieckie, muzyczne, obs?ug? imprez okoliczno?ciowych itp.

Mo?emy by? dumni z tego, ?e na wsi jest jeszcze grupa rolników, którzy w sposób nowoczesny prowadz? gospodarstwa rolne produkuj?ce mleko, mi?so, jaja, zbo?e, warzywa i owoce. Cieszy nas tak?e fakt, ?e istnieje wielu rolników, którzy gospodaruj? na niewielkich area?ach, podtrzymuj? tradycyjne sposoby uprawy roli, produkuj?c na potrzeby w?asnych rodzin. Ta drobna dzia?alno?? rolnicza jest równie? godna uwagi ze wzgl?du na dba?o?? o polsk? ziemi?.

Wola Rafa?owska równie? pachnie miodem. Trzech pszczelarzy prowadzi wzorowo swoje pasieki. Posiadaj? certyfikaty dokumentuj?ce ich umiej?tno?ci jak równie? zdobywaj? wysokie nagrody w ró?nego rodzaju konkursach zwi?zanych z pszczelarstwem. W naszej miejscowo?ci jest tak?e stadnina koni, w której to mo?na nabywa? i rozwija? swoje umiej?tno?ci je?dzieckie.

Wed?ug informacji Urz?du Gminy na terenie Woli Rafa?owskiej zarejestrowanych jest 36 aktywnie dzia?aj?cych podmiotów gospodarczych. Na chwil? obecn? tylko cz??? osób odpowiedzia?o na nasze zaproszenie do wspó?pracy, daj?c informacje o swej dzia?alno?ci do gabloty, za co im bardzo serdecznie dzi?kujemy. Mamy nadziej?, ?e z biegiem czasu pozostali wkrótce do??cz? do nich. Wszystkich przedsi?biorców, którzy dzia?aj? i mieszkaj? w Woli Rafa?owskiej, a swoj? dzia?alno?? maj? zarejestrowan? poza Gmin? Chmielnik tak?e serdecznie zapraszamy do zaprezentowania si? w istniej?cych oazach.

Zorganizowano festyn „?wi?to Przedsi?biorczo?ci”, którego g?ównym zadaniem by?o promowanie rodzimych przedsi?biorców, rolników, twórców r?kodzie?a, hobbystów, pasjonatów, a tak?e podkre?lenie walorów naszej miejscowo?ci. Mimo prze?o?enia terminu z 3-go na 10-go wrze?nia wszystko si? uda?o.

Jako wie? mo?emy si? równie? poszczyci? bardzo bogat? ofert? r?kodzie?a. S? to: wyroby haftowane (obrusy, obrazy), obrazy olejne, obrazy malowane na szkle, kartki okoliczno?ciowe i zak?adki, wyroby ludowe dekoracyjne jak kwiaty z bibu?y, pisanki wielkanocne, bombki choinkowe, wyroby u?ytkowe z drewna oraz architektura ogrodowa, wyroby kowalskie. Jeste?my dumni, ?e podczas „?wi?ta Przedsi?biorczo?ci” zaprezentowa?o si? tak wielu wystawców z naszej miejscowo?ci, byli to:

 1. Zak?ad Aktywno?ci Zawodowej w Woli Rafa?owskiej – najwi?kszy w terenie pracodawca osób niepe?nosprawnych.

 2. WITROL - Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Kazimiery i Tadeusza Witowskich. To gospodarstwo z chowem byd?a ukierunkowanego na produkcj? mleka i produkcj? ro?linn?. Prowadz? sprzeda? bezpo?redni? p?odów rolnych.

 3. Tomasz i Urszula Bartoszek – prowadz? gospodarstwo rolne nastawione na produkcj? zwierz?c? polegaj?ca na hodowli trzody chlewnej oraz kur. Dzi?ki w?asnym paszom otrzymywane produkty s? ekologiczne.

 4. Ma?gorzata Ciura „Ameba” - pracownia krawiectwa, r?kodzie?a i florystyki wraz z ogólnie dost?pn? pasmanteri? oprócz tego szyszki weselne i inne drobiazgi.

 5. Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Wsi Wola Rafa?owska „Nasza Wola” i osoby tam dzia?aj?ce maj?ce swoje pasje i dziel?ce si? nimi z innymi.

 6. Agnieszka Ko?odziej - po??czenie artystycznej duszy, kreatywnej g?owy, zr?cznych r?k z potrzeb? dzia?ania.

 7. El?bieta Kmie? – absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Jaros?awiu. Od niedawna mieszka w Woli, maluje, wykonuje kartki okoliczno?ciowe i ozdoby. Prowadzi sprzeda? prac malarskich w kraju i za granic?.

 8. ?ukasz i Magdalena Murias - od trzech lat prowadz? bezstajenny chów koni, posiadaj? dwa konie, rasy huculskiej oraz haflinger.

 9. Jolanta Marciniec - od niedawna pasjonuje si? pieczeniem ciast, w przysz?o?ci marzy o otworzeniu w?asnej kawiarni, w której b?dzie mo?na wypi? dobr? kaw? i zje?? pyszne ciacho.

 10. Patryk Nazimek - sztuka w ka?dej postaci jest mu bardzo bliska; uwielbia chodzi? do teatru, s?ucha? muzyki, podziwia? pi?kno natury. Wykonuje kartki okoliczno?ciowe, ozdoby okoliczno?ciowe, bukiety.

 11. Krzysztof Szajna - Szajna Industrial Design – producent o?wietlenia, mebli oraz artyku?ów dekoracyjnych w stylu Industrial.

 12. Ewa Tereszkiewicz - reprezentuje mark? kosmetyków TianDe - wyprodukowanych na bazie naturalnych sk?adników.

  

 

  

Mieszka?cy mieli okazj? zapozna? si? z pracami s?siadów, co równocze?nie mo?e zach?ci innych do ujawnienia swoich zainteresowa? i pasji.

Podczas festynu by? czas na podzi?kowania dla wszystkich, którzy pracowali przy realizacji projektu oraz pokazali swoje dzia?ania podczas ?wi?ta Przedsi?biorczo?ci, a koordynator w podzi?kowaniu od przedsi?biorców, za pomys? projektu promuj?cego miejscow? przedsi?biorczo??, otrzyma? w?asnor?cznie wykonan? przez nich ?elazn? ró??.

Mieszka?cy i go?cie mogli pos?ucha? kapeli „Pogórzanie” z Dynowa i obejrze? energetyczny wyst?p grupy ta?cz?cej zumb?. Imprezie towarzyszy?y liczne atrakcje dla dzieci i doros?ych, a zako?czy?a j? zabawa taneczna.

  

Sk?adam serdeczne podzi?kowania wszystkim sponsorom, dzi?ki, którym organizacja festynu by?a ?atwiejsza. Szczególne podzi?kowania sk?adam Stowarzyszeniu „Nasza Wola”, które wzi??o na siebie wi?cej ni? by?o zapisane w umowie partnerskiej. Dzi?kuj? stra?akom z OSP w Woli Rafa?owskiej i m?odzie?y z Klubu Sportowego SZiK za prace przy przygotowaniu festynu. Serdecznie dzi?kuj? podopiecznym Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepe?nosprawnym Gminy Chmielnik za wykonanie prac plastycznych ukazuj?cych ró?ne zawody.

Koordynator projektu
Tadeusz Witowski