Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Jednostki organizacyjne gminy

WYKAZ
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
GMINY CHMIELNIK

Nazwa jednostkiTelefon

Zespól Szkól w Chmielniku

1. Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Chmielniku

2. Szko?a Podstawowa Nr 1 im. por. Jana Ba?dy - Dowódcy AK w Chmielniku

 

172296-649

172296-613

Szko?a Podstawowa Nr 2 im. Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II w Chmielniku172296-614
Szko?a Podstawowa Nr 3 w Chmielniku172296-615
Szko?a Podstawowa im. Stefana kard. Wyszy?skiego w Woli Rafa?owskiej172296-617

Szko?a Podstawowa im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce

172296-618
Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Chmielniku172296-603
Zespó? Ekonomiczno-Administracyjny Szkó? w Chmielniku172296-608

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku

172296-611