Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina ChmielnikPM.6840.1.2016 Og?oszenie o wynikach III przetargu nieograniczonego Og?oszenie o wynikach III przetargu ustnego ograniczonego na sprzeda? nieruchomo?ci wchodz?cych w sk?ad zasobu nieruchomo?ci Gminy Chmielnik z dniu 9 lutego 2017 r.


PM.6840.1.2016

Chmielnik, 09.02.2017 r.

OG?OSZENIE

o wynikach III przetargu nieograniczonego na sprzeda? nieruchomo?ci wchodz?cych w sk?ad zasobu nieruchomo?ci Gminy Chmielnik. 

Wójt Gminy Chmielnik podaje do publicznej wiadomo?ci informacj? o rozstrzygni?ciu przetargu nieograniczonego ustnego, który odby? si? w dniu 09.02.2017 r. w Urz?dzie Gminy w Chmielniku.

  1. Przetarg obejmowa? nieruchomo?? sk?adaj?c? si? z dzia?ki o nr ewid. 433 o pow. 0,1967 ha po?o?on? w B??dowej Tyczy?skiej, obj?t? KW RZ2Z/00043079/0
  2. Cena wywo?awcza nieruchomo?ci wynosi?a: 40 000 z?
  3. Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1
  4. Najwy?sza zaoferowana cena wynosi?a: 40 400 z?
  5. Nabywca nieruchomo?ci: P. Ewelina Dobrowolska

Og?oszenie zamieszcza si? na tablicy og?osze?  i stronach internetowych Urz?du Gminy w Chmielniku na okres 7 dni.

 

Wójt Gminy Chmielnik