Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Zaproszenie do w??czenia si? do programu Karta Du?ej Rodziny Zaproszenie lokalnych przedsi?biorców i innych podmiotów do w??czenia si? do ogólnopolskiego programu Karta Du?ej Rodziny


Zaproszenie
lokalnych przedsi?biorców i innych podmiotów do w??czenia si? do ogólnopolskiego programu Karta Du?ej Rodziny
.

 

Zapraszamy lokalne firmy i instytucje do w??czenia si? do ogólnopolskiego programu Karta Du?ej Rodziny. 

Do wspó?pracy zaprasza si? podmioty niezale?nie od sektora, czy wielko?ci. Warunkiem udzia?u jest zapewnienie zni?ek lub dodatkowych uprawnie? dla rodzin posiadaj?cych Kart? Du?ej Rodziny.

Korzy?ci dla firm i instytucji z w??czenia si? do programu:

  • wspó?tworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do du?ych rodzin
  • mo?liwo?? pos?ugiwania si? znakiem „Tu honorujemy Kart? Du?ej Rodziny”
  • zwi?kszenie rozpoznawalno?ci i zainteresowania ofert? firmy/instytucji
  • realizacja polityki spo?ecznej odpowiedzialno?ci biznesu.

Jak zg?osi? swoj? firm? do programu?

Co dalej?

  • po weryfikacji formularza zostan? uzgodnione z Twoj? firm?/instytucj? szczegó?owe warunki wspó?pracy
  • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej lub Wojewoda (w przypadku firm/instytucji dzia?aj?cych lokalnie) podpisze z Twoj? firm? umow? ws. przyznawania uprawnie? rodzinom wielodzietnym.

W programie uczestniczy ju? ponad 1200 firm i instytucji, które oferuj? zni?ki dla rodzin w ca?ej Polsce.

Lista partnerów oraz szczegó?y ich ofert skierowanych do rodzin wielodzietnych s? dost?pne i na bie??co aktualizowane na stronie: http://rodzina.gov.pl


Masz pytania? Chcesz dowiedzie? si? wi?cej?

Napisz do: 
Podkarpacki Urz?d
Wojewódzki

Adres:
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
Wy?lij email:  mail: s@rzeszow.uw.gov.pl, alew@rzeszow.uw.gov.pl

Zadzwo? (od poniedzia?ku do pi?tku):
Agnieszka Lew,
tel. (17) 867 13 15 lub (17) 867 13 67