Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Konsultacje spo?eczne zako?czone na rok 2018 Zako?czono konsultacje spo?eczne projektu uchwa?y w sprawie Rocznego Programu Wspó?pracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarz?dowymi oraz podmiotami na rok 2018


Konsultacje spo?eczne zako?czone

 

Zako?czono konsultacje spo?eczne projektu uchwa?y w sprawie Rocznego Programu Wspó?pracy Gminy Chmielnik z Organizacjami Pozarz?dowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2018.

Wynik konsultacji w za??czeniu.


Wynik konsultacji w pliku PDF
<< Konsultacje.pdf>>