Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych  Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2018 r.


U W A G A

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik
obowi?zuj?ce od 1 stycznia 2018 r.

Informujemy, ?e w zwi?zku z wej?ciem w ?ycie rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegó?owego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19), które ujednolica w ca?ym kraju zasady segregowania odpadów oraz Regulaminem utrzymania czysto?ci i porz?dku na terenie Gminy Chmielnik mieszka?cy gminy, którzy zadeklarowali selektywn? zbiórk? odpadów komunalnych od 1 stycznia 2018 r. b?d? mieli obowi?zek gromadzi? wytworzone na nieruchomo?ci odpady komunalne w workach lub pojemnikach oznaczonych odpowiednimi napisami, z zachowaniem nast?puj?cej kolorystyki:

  • worek koloru niebieskiego – oznaczony napisem „Papier” – do gromadzenia papieru,

  • worek koloru zielonego – oznaczony napisem „Szk?o” – do gromadzenia szk?a,

  • worek koloru ?ó?tego – oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” – do gromadzenia metali i tworzyw sztucznych,

  • pojemnik lub worek koloru br?zowego – oznaczony napisem „Bio” – do gromadzenia odpadów ulegaj?cych biodegradacji,

  • pojemnik lub worek koloru czarnego – do gromadzenia pozosta?ych odpadów zmieszanych.

Mieszka?cy, którzy nie zadeklarowali selektywnego zbierania odpadów komunalnych obowi?zani s? gromadzi? odpady niesegregowane (zmieszane) w pojemniku lub worku koloru czerwonego.

Szczegó?owe informacje dotycz?ce nowych zasad segregacji, zawarte s? w ulotce Zasady segregacji odpadów komunalnych” - pdf

W?a?ciciele nieruchomo?ci zamieszka?ych b?d? mogli odebra? pakiet worków na odpady komunalne na I pó?rocze 2018 r. w nast?puj?cych terminach:

  • od 27 do 29 grudnia 2017 r. w godz. od 1200 do 1800 w Domu Ludowym w Chmielniku (mieszka?cy wsi: Borówki, B??dowa Tyczy?ska, Chmielnik, Wola Rafa?owska)

  • w dniu 28 grudnia 2017 r. w godz. od 800 do 1000 i od 1600 do 1800 w Domu Ludowym w Zabratówce (mieszka?cy wsi Zabratówka)

lub od dnia 2 stycznia 2018 r. w godz. od 800 do 1400 w siedzibie Urz?du Gminy Chmielnik pokój 37.

Szczegó?owe informacje: Urz?d Gminy Chmielnik, pok. 37, tel. 17 23 04 048


Zasady segregacji odpadów komunalnych w pliku PDF
<<2018_zasady_segregacji.pdf2018_zasady_segregacji.pdf>>