Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Nabory do szkó? na rok 2018/19  Nabory do szkó? na rok 2018/19


ZARZ?DZENIE NR 9/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: ustalenia dla roku szkolnego 2018/2019 harmonogramu czynno?ci w postepowaniu rekrutacyjnym oraz w post?powaniu uzupe?niaj?cym do oddzia?ów przedszkolnych i klas pierwszych szkó? podstawowych na terenie gminy Chmielnik.

Zarz?dzenie w pliku PDF
<<Z_2018_009.pdf>>


UCHWALA NR XXXVII/239/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie okre?lenia kryteriów naboru do oddzia?ów przedszkolnych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwa?a w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_OP.pdf>>


UCHWA?A NR XXXVII/240/2018
RADY GMINY CHMIELNIK
z dnia 19 lutego 2018 r.

w sprawie okre?lenia kryteriów branych pod uwag? w post?powaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkól podstawowych, punktów przyznawanych za poszczególne z nich oraz dokumentów niezb?dnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwa?a w pliku PDF
<<UCHWALA_kryteria_SP.pdf>>


ZARZ?DZENIE NR 10/2018
Wójta Gminy Chmielnik
z dnia 19 lutego 2018 roku

w sprawie: okre?lenia wzorów wniosków w post?powaniu rekrutacyjnym do oddzia?ów przedszkolnych i do klas pierwszych szkó? podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 na terenie Gminy Chmielnik

Zarz?dzenie wraz z za??cznikiem w pliku PDF
<<Z_2018_010.pdf>>