Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko?y podstawowej Wójt Gminy Chmielnik dnia 6 marca 2018 roku og?asza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku i SP im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce. Oferty nale?y sk?ada? do dnia 27-03-2018 r.


WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 6 marca 2018 roku
OG?ASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

  1. Szko?y Podstawowej Nr 3 im. ?w. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
  2. Szko?y Podstawowej im. Orl?t Lwowskich w Zabratówce, 36-017 B??dowa Tyczy?ska, Zabratówka 47

dla których organem prowadz?cym jest Gmina Chmielnik

 

1. Do konkursu mo?e przyst?pi? osoba, która spe?nia wymagania okre?lone w  rozporz?dzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga?, jakim powinna odpowiada? osoba zajmuj?ca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)
2. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporz?dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko?y podstawowej, publicznej szko?y ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przyst?puj?cych do konkursu musz? zawiera?:
a) uzasadnienie przyst?pienia do konkursu oraz koncepcj? funkcjonowania i rozwoju publicznej szko?y;
b) ?yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj?cy w szczególno?ci informacj? o:
– sta?u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– sta?u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– sta?u pracy, w tym sta?u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb?d?cej nauczycielem,
c) o?wiadczenie zawieraj?ce nast?puj?ce dane osobowe kandydata:
– imi? (imiona) i nazwisko,
– dat? i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) po?wiadczone przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie wymaganego sta?u pracy, o którym mowa w lit. b: ?wiadectw pracy, za?wiadcze? o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzaj?cych okres zatrudnienia,
e) po?wiadczone przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopie dokumentów potwierdzaj?cych posiadanie wymaganego wykszta?cenia, w tym dyplomu uko?czenia studiów wy?szych lub ?wiadectwa uko?czenia studiów podyplomowych z zakresu zarz?dzania albo ?wiadectwa uko?czenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz?dzania o?wiat?,
f) po?wiadczon? przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopi? dokumentu potwierdzaj?cego znajomo?? j?zyka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 pa?dziernika 1999 r. o j?zyku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) po?wiadczon? przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopi? za?wiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) o?wiadczenie, ?e przeciwko kandydatowi nie toczy si? post?powanie o przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub post?powanie dyscyplinarne,
i) o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? skazany prawomocnym wyrokiem za umy?lne przest?pstwo lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,
j) o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? karany zakazem pe?nienia funkcji zwi?zanych z dysponowaniem ?rodkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) o?wiadczenie o dope?nieniu obowi?zku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 pa?dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpiecze?stwa pa?stwa z lat 1944-1990 oraz tre?ci tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko?y urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) po?wiadczon? przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopi? aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) po?wiadczon? przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kopi? karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) o?wiadczenie, ?e kandydat nie by? prawomocnie ukarany kar? dyscyplinarn?, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy?szym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) o?wiadczenie, ?e kandydat ma pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i korzysta z pe?ni praw publicznych.
3. Oferty nale?y sk?ada?  w Urz?dzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pokój 32) w zamkni?tych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (poda? nazw? i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania si? og?oszenia na tablicy og?osze? Urz?du Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urz?du www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania poczt? o dacie z?o?enia decyduje data wp?ywu do Urz?du Gminy.
4. W konkursie nie dopuszcza si? sk?adania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkursy przeprowadz? komisje konkursowe powo?ane przez Wójta Gminy Chmielnik.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia post?powania konkursowego kandydaci zostan? powiadomieni indywidualnie.


Og?oszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>