Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og┼éoszenia

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora szko┼éy podstawowej W├│jt Gminy Chmielnik dnia 6 marca 2018 roku og┼éasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora SP Nr 3 im. ┼Üw. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku i SP im. Orl─ůt Lwowskich w Zabrat├│wce. Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç do dnia 27-03-2018 r.


WÓJT GMINY CHMIELNIK
dnia 6 marca 2018 roku
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

  1. Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chmielniku, 36-016 Chmielnik 169a
  2. Szko┼éy Podstawowej im. Orl─ůt Lwowskich w Zabrat├│wce, 36-017 B┼é─Ödowa Tyczy┼äska, Zabrat├│wka 47

dla kt├│rych organem prowadz─ůcym jest Gmina Chmielnik

 

1. Do konkursu mo┼╝e przyst─ůpi─ç osoba, kt├│ra spe┼énia wymagania okre┼Ťlone w  rozporz─ůdzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymaga┼ä, jakim powinna odpowiada─ç osoba zajmuj─ůca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej plac├│wce (Dz. U. poz. 1597)
2. Zgodnie z ┬ž 1 ust. 2 pkt 4 rozporz─ůdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szko┼éy podstawowej, publicznej szko┼éy ponadpodstawowej lub publicznej plac├│wki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty os├│b przyst─Öpuj─ůcych do konkursu musz─ů zawiera─ç:
a) uzasadnienie przyst─ůpienia do konkursu oraz koncepcj─Ö funkcjonowania i rozwoju publicznej szko┼éy;
b) ┼╝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawieraj─ůcy w szczeg├│lno┼Ťci informacj─Ö o:
– sta┼╝u pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– sta┼╝u pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– sta┼╝u pracy, w tym sta┼╝u pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby nieb─Öd─ůcej nauczycielem,
c) o┼Ťwiadczenie zawieraj─ůce nast─Öpuj─ůce dane osobowe kandydata:
– imi─Ö (imiona) i nazwisko,
– dat─Ö i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) po┼Ťwiadczone przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadanie wymaganego sta┼╝u pracy, o kt├│rym mowa w lit. b: ┼Ťwiadectw pracy, za┼Ťwiadcze┼ä o zatrudnieniu lub innych dokument├│w potwierdzaj─ůcych okres zatrudnienia,
e) po┼Ťwiadczone przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopie dokument├│w potwierdzaj─ůcych posiadanie wymaganego wykszta┼écenia, w tym dyplomu uko┼äczenia studi├│w wy┼╝szych lub ┼Ťwiadectwa uko┼äczenia studi├│w podyplomowych z zakresu zarz─ůdzania albo ┼Ťwiadectwa uko┼äczenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarz─ůdzania o┼Ťwiat─ů,
f) po┼Ťwiadczon─ů przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopi─Ö dokumentu potwierdzaj─ůcego znajomo┼Ť─ç j─Özyka polskiego, o kt├│rym mowa w ustawie z dnia 7 pa┼║dziernika 1999 r. o j─Özyku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) po┼Ťwiadczon─ů przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopi─Ö za┼Ťwiadczenia lekarskiego o braku przeciwwskaza┼ä zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e przeciwko kandydatowi nie toczy si─Ö post─Öpowanie o przest─Öpstwo ┼Ťcigane z oskar┼╝enia publicznego lub post─Öpowanie dyscyplinarne,
i) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat nie by┼é skazany prawomocnym wyrokiem za umy┼Ťlne przest─Öpstwo lub umy┼Ťlne przest─Öpstwo skarbowe,
j) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat nie by┼é karany zakazem pe┼énienia funkcji zwi─ůzanych z dysponowaniem ┼Ťrodkami publicznymi, o kt├│rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialno┼Ťci za naruszenie dyscypliny finans├│w publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
k) o┼Ťwiadczenie o dope┼énieniu obowi─ůzku, o kt├│rym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 pa┼║dziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organ├│w bezpiecze┼ästwa pa┼ästwa z lat 1944-1990 oraz tre┼Ťci tych dokument├│w (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szko┼éy urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) po┼Ťwiadczon─ů przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopi─Ö aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) po┼Ťwiadczon─ů przez kandydata za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem kopi─Ö karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat nie by┼é prawomocnie ukarany kar─ů dyscyplinarn─ů, o kt├│rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wy┼╝szym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) o┼Ťwiadczenie, ┼╝e kandydat ma pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych i korzysta z pe┼éni praw publicznych.
3. Oferty nale┼╝y sk┼éada─ç  w Urz─Ödzie Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50 (pok├│j 32) w zamkni─Ötych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs" (poda─ç nazw─Ö i adres plac├│wki, kt├│rej konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania si─Ö og┼éoszenia na tablicy og┼éosze┼ä Urz─Ödu Gminy Chmielnik 36-016 Chmielnik 50 i na stronie internetowej Urz─Ödu www.chmielnik.pl oraz w BIP Gminy - www.bip.chmielnik.pl, tj. do dnia 27 marca 2018 roku do godz. 15.00. W przypadku nadania poczt─ů o dacie z┼éo┼╝enia decyduje data wp┼éywu do Urz─Ödu Gminy.
4. W konkursie nie dopuszcza si─Ö sk┼éadania ofert w postaci elektronicznej.
5. Konkursy przeprowadz─ů komisje konkursowe powo┼éane przez W├│jta Gminy Chmielnik.
6. O terminie i miejscu przeprowadzenia post─Öpowania konkursowego kandydaci zostan─ů powiadomieni indywidualnie.


Ogłoszenie w pliku PDF
<< Ogloszenie.pdf>>