Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia Nazwa projektu - Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia - G?ównym celem projektu jest zwi?kszenie mo?liwo?ci zatrudnienia 80 osób doros?ych bezrobotnych.


Szanowni Pa?stwo.

 

Jeste?my firm?, która otrzyma?a dofinansowanie z Wojewódzkiego Urz?du Pracy w Rzeszowie na wdro?enie projektu pt. Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia.
Chcieliby?my t? informacj? dotrze? do jak najwi?kszej liczby osób, które chcia?yby otrzyma? wsparcie w ramach naszego projektu.
Byliby?my niezmiernie wdzi?czni za udost?pnienie tej informacji wszystkim zainteresowanym osobom.

Nazwa projektu – Nowe kwalifikacje dla Podkarpacia
G?ównym celem projektu jest zwi?kszenie mo?liwo?ci zatrudnienia 80 osób doros?ych bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukuj?cych pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniu, doradztwie, sta?ach zawodowych, z terenu województwa podkarpackiego do 31 grudnia 2017 r.

Kto mo?e uczestniczy? w projekcie?

 • osoby po 29 roku ?ycia (maj? 30 lat),
 • zamieszkuj?ce w województwie podkarpackim,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo,

Szczególnie zapraszamy rodziców z 3 dzieci do 18 roku ?ycia!

Co oferujemy?

 • doradztwo zawodowe wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Dzia?ania,
 • praca z psychologiem nad motywacj? i budowaniem postawy,
 • p?atne, profesjonalne szkolenie skutkuj?ce uzyskaniem nowych kwalifikacji i uprawnie? do wykonywania zawodu, do wyboru:
  - barman/kelner/barista
  - sprzedawca z obs?ug? kasy fiskalnej, 
  - kierowca wózków jezdniowych, 
  - technolog robót wyko?czeniowych, 
  - magazynier, 
  - operator obs?ugi ?urawia,
  - samodzielny ksi?gowy I stopie?, 
  - kucharz ma?ej gastronomii.
 • trzymiesi?czne p?atne sta?e zawodowe,
 • po?rednictwo pracy,
 • dla uczestników dodatkowo przewidziano ubezpieczenie oraz zwrot kosztów dojazdu (projekt realizowany jest w Rzeszowie).

B?dziemy niezmiernie wdzi?czni je?li udost?pni? Pa?stwo t? informacj? w swojej instytucji dla wszystkich osób, które mog? by? zainteresowane tak? form? pomocy.

Wszelkie pytania, w?tpliwo?ci oraz ch?? zg?oszenia udzia?u prosimy kierowa? na poni?sze dane adresowe:

Kontakt:
ECORYS Polska Sp. z o.o.
ul. Graniczna 4B
25-326 Rzeszów
e-mail: nowekwalifikacje@ecorys.com
tel.  (22) 339 45 43
faks (22) 339 36 49
http://www.nowekwalifikacje.ecorys.pl


Dokumenty do pobrania w pliku PDF: