Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Projekt "Podkarpackie Forum Kompetencji J?zykowych" Podkarpackie Forum Kompetencji J?zykowych. Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie j?zyka angielskiego.


PODKARPACKIE FORUM KOMPETENCJI J?ZYKOWYCH

Informacje o projekcie

Projekt „Podkarpackie Forum Kompetencji J?zykowych” jest realizowany przez firm? Euro – Forum Marek Gudków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa IX Jako?? Kompetencji i Edukacji w Regionie, Dzia?anie 9.3 Podnoszenie kompetencji osób doros?ych w obszarze TIK i j?zyków obcych

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2017 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i dostosowanie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy kompetencji w zakresie j?zyka angielskiego 240 uczestników i uczestniczek (UP) z województwa podkarpackiego w wieku 25 lat i wi?cej o niskich kwalifikacjach poprzez szkolenia oparte o indywidualn? diagnoz? i potwierdzone egzaminem TELC na poziomie A1/A2/B2 przez min. 80% UP do 31.08.2017.

UDZIA? W PROJEKCIE JEST BEZP?ATNY.

Uczestnikiem Projektu mo?e zosta? osoba spe?niaj?ca ??cznie poni?sze kryteria:

  • Zamieszkuje lub uczy si? na terenie województwa podkarpackiego (zgodnie z Kodeksem Cywilnym),
  • Jest w wieku 25 lat i wi?cej,
  • Posiada wykszta?cenie maksymalnie ?rednie 
  • Pozostaj?ce bez zatrudnienia min. przez ostatnie 6 miesi?cy przed przyst?pieniem do projektu
  • Z?o?y?a komplet dokumentów rekrutacyjnych zgodnie z wymaganiami Regulaminu,
  • Przesz?a pozytywnie proces rekrutacji i zosta?a zakwalifikowana do udzia?u w Projekcie

Ponadto Uczestnik Projektu Podkarpackie Forum J?zyków Obcych powinien nale?e? co najmniej do jednej z poni?szych grup:

  • Kobiety
  • Osoby niepe?nosprawne
  • Osoby powy?ej 50 roku ?ycia

Status na rynku pracy okre?lany jest w dniu rozpocz?cia uczestnictwa w projekcie.


Plakat w pliku PDF
<<Plakat.pdf170327_Plakat.pdf>>