Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy Instalacje fotowoltaiczne dla mieszka?ców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"


Zapraszamy na bezp?atne szkolenia informacyjne dla mieszka?ców gmin, potencjalnych beneficjentów projektu pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dotycz?cego monta?u i u?ytkowania instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych.
W ramach szkole? przedstawione zostan?:

 • zasady dzia?ania instalacji fotowoltaicznej, korzy?ci stosowania systemów fotowoltaicznych, ekonomika instalacji PV,
 • warunki uczestnictwa w projekcie pt. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym zasady dofinansowania,
 • praktyczne aspekty zwi?zane z udzia?em w projekcie „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”

Przewidziany jest równie? panel pyta? i odpowiedzi.

Szkolenia odb?d? si? w ka?dej z Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego wg za??czonego harmonogramu (za??cznik: Harmonogram spotka?) - ilo?? szkole?, ich miejsce i termin w ka?dej z Gmin zosta?y zaproponowane przez przedstawicieli poszczególnych Gmin.

Ze wzgl?dów organizacyjnych zaleca si?, aby osoby zainteresowane udzia?em w szkoleniach uczestniczy?y w nich w swojej miejscowo?ci. Zastrzega si?, ?e w we wskazanych terminach i lokalizacjach b?dzie mog?a wzi?? udzia? tylko taka liczba uczestników na jak? pozwol? okre?lone przepisami prawa wzgl?dy bezpiecze?stwa, st?d liczba uczestników mo?e zosta? ograniczona przez organizatorów (przedstawiciele poszczególnych Gmin) spotka?.

Nabór wniosków przyst?pienia do projektu odbywa? si? b?dzie w dniach 11 – 29 wrze?nia 2017 roku, w godzinach pracy poszczególnych Urz?dów Miast/Gmin (dok?adne dane co do miejsc przyjmowania wniosków zostan? podane na minimum 2 tygodnie przed 11 wrze?nia 2017 roku) – zastrzega si? mo?liwo?? zmiany terminów naboru.

Wszelkie materia?y i informacje dotycz?ce projektu, w tym zasad naboru i udzia?u w projekcie dost?pne s? na stronie internetowej Lidera Projektu (Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego) www.rof.org.pl  oraz na stronach internetowych Urz?dów Miast/Gmin w?a?ciwych dla Partnerów (Gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego). Prosimy o bie??ce i uwa?ne ?ledzenie stron internetowych wskazanych powy?ej, poniewa? to tylko za ich po?rednictwem b?d? przekazywane wszelkie i wi???ce informacje (w tym tych o zmianach) dotycz?ce projektu.

Zasady udzia?u Mieszka?ców w projekcie okre?la Regulaminem naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF (za??cznik: Materia?y_projekt_OZE_parasolowy) – projekt parasolowy” – prosimy o zapoznanie si? z regulaminem!

W przypadku pyta? zwi?zanych z udzia?em w projekcie prosimy o kierowanie ich wy??cznie drog? elektroniczn? na adres: oze@rof.org.pl . Odpowiedzi na pytania b?d? publikowane wy??cznie w drodze elektronicznej za stronie internetowej Lidera Projektu www.rof.org.pl.

Prosimy o dok?adne zapoznanie si? z Regulaminem naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” okre?laj?cym zasady uczestnictwa Mieszka?ców w Projekcie, wraz z za??cznikami.

 1. Harmonogram spotka?
 2. Regulamin naboru wniosków mieszka?ców w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”,
 3. Wniosek przyst?pienia do Projektu,
 4. Projekt umowy uczestnictwa w Projekcie,
 5. Wzór karty weryfikacji technicznej,
 6. O?wiadczenie dot. zasiedlenia budynku b?d?cego w fazie budowy,
 7. O?wiadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej przez instalacj? fotowoltaiczn? na potrzeby dzia?alno?ci gospodarczej, rolniczej w tym agroturystyki,
 8. O?wiadczenie dotycz?ce wymiany pokrycia dachowego,
 9. O?wiadczenie o pomocy publicznej de minimis,
 10. Szacunkowe koszty instalacji PV,
 11. Wykaz mikroinstalatorów na terenie Podkarpacia.

Pocz?wszy od dnia 11 lipca 2017 roku dost?pne b?d? równie? do pobrania materia?y informacyjne prezentowane podczas szkole?.

Szkolenia wspó?finansowane s? ?rodków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014 – 2020