Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Projekt - Oswoi? komputer Projekt "Oswoi? komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób doros?ych"


Szanowni Pa?stwo,


 

W zwi?zku z prowadzon? rekrutacj? do projektu „Oswoi? komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób doros?ych” zwracam si? z serdeczn? pro?b? o rozpowszechnienie informacji o projekcie i mo?liwo?ciach, dost?pnych dla jego uczestników w ?rodowisku lokalnym.  


Dzia?anie jest skierowane do osób, które chc? naby? / podnie?? kompetencje w zakresie korzystania z komputera w ?yciu codziennym i zawodowym.


Uczestnikiem szkole? mog? by? osoby w wieku minimum 25 lat, mieszkaj?ce, pracuj?ce lub ucz?ce si? na terenie województwa podkarpackiego.


Oferta: bezp?atne szkolenia komputerowe w wymiarze 120 / 125 godzin, realizowane w regionie. Organizator pokrywa koszt realizacji zaj?? wraz z materia?ami szkoleniowymi.

Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc.


Zwracamy si? z pro?b? o wsparcie w rozpowszechnieniu informacji, np. wydrukowanie i wywieszenie ulotki informuj?cej o projekcie w Pa?stwa siedzibie / na tablicy informacyjnej, zamieszczenie informacji na stronie internetowej / portalu spo?eczno?ciowym lub w innej dowolnej formie.


Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod numerem tel. 604 580 165,
 adres e-mail: oswoickomputer@projektyefs.pl .


Z powa?aniem,

Zespó? Projektu „Oswoi? komputer - certyfikowane szkolenia ICT dla osób doros?ych”


pismo_przewodnie_oswoic_komputer.pdfpismo_przewodnie_oswoic_komputer.pdf

Informacje_projekt_Oswoic_komputer.pdfInformacje_projekt_Oswoic_komputer.pdf