Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Stanowisko Konwentu w sprawie ?wiadcze? medycznch Stanowisko Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdzia?u ?rodków na ?wiadczenia medyczne.


STANOWISKO

Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Rzeszowskiego

z dnia 5 wrze?nia 2017 r.


 

w sprawie sprzeciwu wobec niesprawiedliwego rozdzia?u ?rodków na ?wiadczenia medyczne z zakresu rehabilitacji dokonanego przez Podkarpacki Oddzia? Wojewódzki NFZ.

  

W zwi?zku z niedawnymi doniesieniami dotycz?cymi post?powa? w sprawie zawarcia umów o udzielanie ?wiadcze? opieki zdrowotnej w trybie otwartego konkursu ofert na rehabilitacj? lecznicz? w zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej oraz fizjoterapii domowej, wyra?amy stanowczy sprzeciw wobec krzywdz?cego potraktowania mieszka?ców naszych gmin przez Podkarpacki Oddzia? Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.


Pe?na tre?? stanowiska w pliku PDF
<<Stanowisko.pdf170907_Stanowisko.pdf>>