Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Komunikat o jesiennej akcji szczepie? lisów  Informuj? o planowanej w dniach 21 - 30 wrze?nia 2017 r. jesiennej akcji doustnych szczepie? lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie.


KOMUNIKAT
Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

Informuj? o planowanej w dniach 21 - 30 wrze?nia 2017 r. jesiennej akcji doustnych szczepie? lisów wolno ?yj?cych przeciwko w?ciekli?nie.

Prowadzone szczepienie obejmuje w ca?o?ci teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone b?dzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej (z wy??czeniem terenów zurbanizowanych i akwenów wodnych) oraz wyk?adanie r?czne (wokó? osiedli ludzkich). Program uodparniania lisów polega na wieloletnim, cyklicznym (wiosna - jesie?) wyk?adaniu szczepionki.

 

Wyk?adana przyn?ta (przyk?adowe zdj?cie poni?ej), wydaj?ca specyficzny zapach, zawiera wewn?trz aluminiowo-plastikowy pojemnik z p?ynn? szczepionk?, której dzia?anie uodparniaj?ce skierowane jest wy??cznie na lisy.

 

W zwi?zku z mo?liwo?ci? bezpo?redniego kontaktu ludzi i zwierz?t domowych z roz?o?on? szczepionk? informuj?, ?e:

  • przyn?ty zawieraj?ce szczepionk? dotykane przez ludzi nie s? przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest niewskazane;
  • w przypadku kontaktu z przyn?t? nale?y miejsca te gruntownie przemy? wod? z myd?em;
  • kontakt cz?owieka ze szczepionk? ukryt? w przyn?cie wymaga konsultacji medycznej;
  • w okresie trwania akcji szczepienia lisów i przez 14 dni po jej zako?czeniu zaleca si? na terenach obj?tych szczepieniem trzymanie w zamkni?ciu mi?so?ernych zwierz?t domowych, a ponadto wstrzymanie si? od polowa?.


Komunikat w pliku PDF

<<Komunikat.pdf170911_Komunikat.pdf>>