Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Równa? Szanse 2017 Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?osi?a Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu "Równa? Szanse 2017" Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci. Termin sk?adania wniosków: 25-10-2017 r.


Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y og?osi?a Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równa? Szanse 2017" Polsko-Ameryka?skiej Fundacji Wolno?ci. Termin sk?adania wniosków: 25 pa?dziernika 2017 r., do godziny 12.00.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem b?dzie rozwój u m?odych ludzi umiej?tno?ci spo?ecznych przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i doros?ym ?yciu.

O dotacje do 8 500 z? na projekty minimum 6-miesi?czne, rozpoczynaj?ce si? nie wcze?niej ni? 1 lutego 2018 r. i trwaj?ce nie d?u?ej ni? do 31 sierpnia 2018 r. mog? ubiega? si? organizacje pozarz?dowe (zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów), miejskie i gminne domy kultury, powiatowe, miejskie i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy doros?ych z miejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców.

Adresatami (beneficjentami) projektów powinna by? m?odzie? w wieku od 13 do 19 lat (uczniowie klas siódmych szkó? podstawowych, uczniowie szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenów wiejskich i ma?ych miast (do 20 OOO mieszka?ców). Zalecana liczebno?? grupy projektowej to 12-20 osób.

Uwaga !!! M?odzie? z klas siódmych szkó? podstawowych mo?e stanowi? max. 50% uczestników projektu.

Termin sk?adania wniosków up?ywa 25 pa?dziernika 2017 roku, o godzinie 12.00.

Zasady konkursu, wzór formularza wniosku (do obejrzenia), kryteria oceny merytorycznej - znajduj? si? pod adresem: http://www.rownacszanse.pl/i356

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradcy wojewódzkiego w zaplanowaniu i opracowaniu wniosku na inicjatyw? m?odzie?ow?.

Informacja o pomocy Fundacji Fundusz Lokalny SMK - partnera lokalnego RKG znajduje si? na portalu: www.fundacjasmk.pl