Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Rusza "Maluch+" 2018 "Maluch+" 2018 to program wspieraj?cy rozwój instytucji opieki nad dzie?mi w wieku do lat 3


„MALUCH+” 2018 to program wspieraj?cy rozwój instytucji opieki nad dzie?mi w wieku do lat 3 – ??obków, klubów dzieci?cych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale si? zwi?ksza, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych dzia?a? zwi?kszaj?cych trend wzrostowy.


Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo?ecznej og?asza konkurs, w ramach którego mo?na otrzyma? dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. ??cznie do rozdysponowania jest 450 mln z? (w rezerwie celowej - 250 mln z?, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln z?), tj. o ok. 300 mln z? wi?cej ni? w 2017 r.


Terminy sk?adania ofert:

dla modu?u 1 – 24 listopada 2017 r.;

dla modu?u 2 – 17 listopada 2017 r.;

dla modu?u 3 – 17 listopada 2017 r.;

dla modu?u 4 – 17 listopada 2017 r.


Pismo Ministerstwa Pracy i Polityki Spo?ecznej w pliku PDF
<<pismo_ministerstwo.pdf171106_pismo_ministerstwo.pdf>>

 

Wi?cej informacji na temat konkursu jest opublikowane na stronie internetowej resortu - www.mrpips.gov.pl