Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Obwieszczenie o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku Regionalny Dyrektor Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomo?ci obwieszczenie o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie.


Regionalny Dyrektor
Ochrony ?rodowiska
w Rzeszowie


OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 120, ad. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa?dziernika 2008 r. o udost?pnianiu informacji o ?rodowisku i jego ochronie, udziale spo?ecze?stwa w ochronie ?rodowiska oraz o ocenach oddzia?ywania na ?rodowisko (Dz. U. z 2017 r., póz. 1405) w zwi?zku z przyst?pieniem Rzeczypospolitej Polskiej, jako strony nara?enia, do post?powania transgranicznego oddzia?ywania na ?rodowisko planowanego przedsi?wzi?cia polegaj?cego na przed?u?eniu licencji na dzia?alno?? dla dwóch elektrowni na Ukrainie (South-Ukrain? NPP i Zaporizhzhya NPP);


 

Regionalny Dyrektor Ochrony ?rodowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomo?ci


 

Obwieszczenie w pliku PDF
<<Obwieszczenie.pdf171109_Obwieszczenie.pdf>>