Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Konsultacje spo?eczne - aktualizacja LSR W zwi?zku z uruchomieniem procedury zwi?zanej z aktualizacj? Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania si? z proponowanymi zmianami


KONSULTACJE SPO?ECZNE - AKTUALIZACJA LSR

 

W zwi?zku z uruchomieniem procedury zwi?zanej z aktualizacj? Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanej przez Spo?eczno?? na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Dzia?ania” - Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsi?biorców, samorz?dów, organizacji pozarz?dowych oraz osoby fizyczne) do zapoznania si? z proponowanymi zmianami oraz wyra?ania swoich opinii i komentarzy odno?nie tych propozycji.

Opinie prosimy kierowa? za po?rednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomo?ci wpisuj?c „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu – ul. My?liwska 16, 36-030 B?a?owa, w terminie 7 dni kalendarzowych, tj. do dnia  17 listopada 2017 r. w??cznie, do godziny 15:00.

Propozycja zmian wraz z uzasadnieniem oraz zaktualizowanymi zapisami w za??czonej strategii.


Strategia w pliku PDF
<<Strategia.pdf171114_Strategia.pdf>>