Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Kontrola stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie b?dzie dodatkowo prowadzi? dzia?ania sprawdzaj?ce i egzekwuj?ce wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych


W zwi?zku z rozpocz?tym okresem jesienno-zimowym oraz sezonem grzewczym wzorem lat ubieg?ych Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie przypomina o obowi?zkach jakie ci??? na w?a?cicielach i zarz?dcach w zakresie w?a?ciwego i bezpiecznego utrzymania obiektów i konieczno?ci wykonywania na bie??co niezb?dnych napraw i przegl?dów w celu unikni?cia zagro?e? zwi?zanych z eksploatacj? instalacji grzewczych (art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane).

W zwi?zku z powy?szym zwracam si? z pro?b? o podj?cie akcji informacyjnej dla mieszka?ców maj?cej na celu wyeliminowanie ewentualnych niebezpiecze?stw spowodowanych wadliwo?ci? instalacji gazowych i kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Jednocze?nie informuj?, ?e G?ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego opublikowa? stosowny komunikat do w?a?cicieli, zarz?dców i u?ytkowników obiektów budowlanych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie b?dzie dodatkowo prowadzi? dzia?ania sprawdzaj?ce i egzekwuj?ce wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych na terenie powiatu rzeszowskiego i w razie stwierdzenia nieprawid?owo?ci b?dzie przeprowadza? post?powanie w celu skutecznego wyegzekwowania przestrzegania przez w?a?cicieli i zarz?dców przepisów Prawo budowlane.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf171115_Informacja.pdf>>