Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Równa? Szanse 2018 Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równa? Szanse 2018” na projekty dla m?odych ludzi


Stwórz z m?odymi lud?mi projekt, dzi?kiktóremu poczuj? si? oni wa?ni i docenieni! 

Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równa? Szanse 2018” na projekty dla m?odych ludzi. Takie, o których b?dzie g?o?no w ca?ej okolicy! Takie, które odmieni? ?ycie uczestników! Takie, z których to oni sami b?d?dumni! Niewa?ny jest temat – wa?ny jest rozmach, zaanga?owanie i samodzielno??m?odych ludzi.  

Udzia? w Programie „Równa? Szanse 2018” to presti? i dowódprofesjonalizmu. Twórc? Programu jest Polsko-Ameryka?ska Fundacja Wolno?ci, aprowadzi go Polska Fundacja Dzieci i M?odzie?y – najlepsze rekomendacje i najlepsze towarzystwo, gdy chce si?zyska? status naprawd? skutecznej organizacji.

Wygrana w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym to dotacja do 40 000 z? na projekt 15-miesi?czny (trwaj?cy od 1 lipca 2018 roku do 30 listopada 2019 r.). Zapraszamyorganizacje pozarz?dowe (zarejestrowane w formie stowarzysze? i fundacji) z ma?ychmiejscowo?ci do 20 000 mieszka?ców oraz domy kultury i biblioteki, które otrzyma?y co najmniej jedn? dotacj? wRegionalnym Konkursie Grantowym Programu Równa? Szanse od 2007 roku.

Termin sk?adania wniosków up?ywa 14 marca 2018 roku, o godz.12.00. Informacje o konkursie i dost?p do formularza aplikacyjnego czekaj? nastronie internetowej: www.rownacszanse.pl

Dodatkowo w 3 kolejne soboty lutego br,odb?d? si? szkolenia dla zainteresowanych organizacji pt. „Jak przeprowadzi?diagnoz? w Programie Równa? Szanse?”. Szkolenia odb?d? si? w 5 miastach Polski,a zg?oszenia odbywaj? si? poprzez formularz dost?pny na stroniewww.rownacszanse.pl

W Programie „Równa? Szanse” chodzi owyrównanie szans m?odych ludzi na dobry start w doros?e ?ycie.Ko?cz?c swój udzia? w ciekawym projekcie musz? zyska? poczucie, ?e zrobili co?nowego, wa?nego i daj?cego pewno?? siebie; ?e zdobyli umiej?tno?ci cenne w ichobecnym i doros?ym ?yciu. Musz? uwierzy?, ?e zrobili krok w?a?nie w tym kierunku.


Plik do pobrania:


Zasady_OKG_ 2018_OST.pdfZasady_OKG_ 2018_OST.pdf