Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH Sie? Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezp?atne konsultacje dotycz?ce Funduszy Europejskich


MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY FUNDUSZY EUROPEJSKICH


Sie? Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezp?atne konsultacje dotycz?ce Funduszy Europejskich.

 

Serdecznie zapraszamy mieszka?ców (osoby zamierzaj?ce za?o?y? dzia?alno?? gospodarcz? lub podnie?? kwalifikacje zawodowe, przedsi?biorców, stowarzyszenia, JST ) na indywidualne konsultacje dotycz?ce pozyskiwania dotacji z Funduszy Europejskich.

 

Z pomocy konsultantów b?dzie mo?na skorzysta? 15 lutego (czwartek) w godzinach od 8.00 -10.30 w Urz?dzie Gminy w Chmielniku (sala posiedze?).


Celem akcji jest u?atwienie mieszka?com dost?pu do informacji i wiedzy dotycz?cej mo?liwo?ci wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.


Szczegó?owych informacji udziela:

G?ówny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich 
al.?. Ciepli?skiego 4, 35-010 Rzeszów
tel.: 17 747 64 15, 17 747 64 82/88
gpi@podkarpackie.pl


Informacja w pliku PDF
<<Zaproszenie.pdf180205_zaproszenie.pdf>>