Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

O?wiadczenia do wniosku o przyznanie p?atno?ci Sk?adanie "O?wiadcze? potwierdzaj?cych brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich z?o?onego w roku 2017"


Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Podkarpacki Oddzia? Regionalny


Sprawa: Sk?adanie "O?wiadcze? potwierdzaj?cych brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich z?o?onego w roku 2017"


 

Uprzejmie informuj? o prowadzonej kampanii informacyjnej, która dotyczy mo?liwo?ci sk?adania przez rolników "O?wiadcze? potwierdzaj?cych brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie p?atno?ci bezpo?rednich z?o?onego w roku 2017"

Z?o?enie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego o?wiadczenia, jest równoznaczne ze z?o?eniem wniosku o przyznanie p?atno?ci za 2018 r.

Nabór wniosków rozpocznie si? od 15 lutego do 14 marca 2018 r.

Szczegó?owe informacje dost?pne s? na stronie internetowej ARiMR, Podkarpackim Oddziale Regionalnym i Biurach Powiatowych ARiMR.

Zale?y mi, aby informacje o prowadzonych dzia?aniach dotar?y jak najszerzej do lokalnych spo?eczno?ci w województwie podkarpackim oraz do wszystkich w?odarzy wsi, dlatego zwracam si? do Pa?stwa z pro?b? o rozpropagowanie za??czonej informacji w?ród radnych, so?tysów i rolników. B?d? wdzi?czna równie? za umieszczenie przes?anych informacji na tablicach informacyjnych u Pa?stwa w placówkach oraz, je?li b?dzie to mo?liwe, na stronie internetowej urz?du.


DYRKTOR
ODDZIA?U REGIONALNEGO


Pliki do pobrania: