Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

A jak ciebie kto zapyta… Projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodleg?? na Podkarpaciu w latach 1914-1922


Tyczyn, 19 lutego 2018 r.

Zofia Mi?dlar-Mruk

Dyrektor Szko?y

Podstawowej w Tyczynie

ul. Pu?anek 4

36-020 Tyczyn

 

Szanowni Pa?stwo

 

Dyrektor Szko?y Podstawowej w Tyczynie, jako koordynator projektu: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodleg?? na Podkarpaciu
w latach 1914-1922
maj?c na uwadze jego rozpropagowanie i upowszechnienie, który organizuje Podkarpacki Kurator O?wiaty, Burmistrz Tyczyna oraz Szko?a Podstawowa
w Tyczynie zwraca si? z pro?b? o udost?pnienie i przekazanie materia?ów (drog? e-mailow?: sptyczyn@intertele.pl lub pocztow?: Szko?a Podstawowa w Tyczynie ul. Pu?anek 4 ; 36-020 Tyczyn), które Pa?stwo posiadacie w swoich zasobach na temat wydarze?, miejsc i bohaterów, maj?cych miejsce na Podkarpaciu w latach 1914-1922. Prosimy równie? o pomoc
i udost?pnienie tych materia?ów osobom bior?cym udzia? w projekcie.

Informujemy, ?e projekt: A jak ciebie kto zapyta… - bohaterowie, miejsca, wydarzenia okresu walk o Niepodleg?? na Podkarpaciu w latach 1914-1922 zosta? obj?ty Patronatem Honorowym Pos?anki PIS Pani Haliny Szyde?ko, Wojewody Podkarpackiego oraz Marsza?ka Województwa Podkarpackiego. Adresowany jest do uczniów szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2017/2018.

Partnerzy: IPN, NSZZ „Solidarno??”, Muzeum Okr?gowe w Rzeszowie

Patronaty medialne:

   • TVP3 Rzeszów,

   • Radio VIA,

   • Radio Rzeszów,

   • Gazeta Codzienna Nowiny, Nowiny24.

Poni?ej przedstawiamy cel projektu, który b?dziemy realizowa?:

Cel projektu

 • W latach 1914-1922 wiele osób z naszego regionu wykaza?o si? odwag?, ofiarno?ci?, bohaterstwem i patriotyzmem. Wielu z nich nale?a?o do elit narodowych
  i pa?stwowotwórczych i mo?na ich uzna? za wspó?twórców wolnego pa?stwa polskiego. Niejednokrotnie na ich umiej?tno?ciach organizacyjnych opiera?a si? polska armia, administracja i dyplomacja. O tych dzia?aniach naszych rodaków, ziomków
  z terenu obecnego Podkarpacia nie pisz? podr?czniki historii. Celem naszego projektu jest przypomnienie zapomnianych bohaterów lub nawet ich odszukanie. Dlatego pragniemy odda? ho?d i Ocali? od zapomnienia ludzi, miejsca, wydarzenia, które zasz?y w latach 1914-1922 na terenie województwa podkarpackiego. Ko?cowym efektem projektu jest stworzenie mapy (województwa podkarpackiego) z kartami inwentaryzacyjnymi miejsc, wydarze? i ludzi z okresu 1914-1922.

 • Nasz projekt sk?ada si? z cyklu spotka?, konkursów oraz podsumowuj?cej Ogólnopolskiej Konferencji (26.05.2018 r.) pn. To jest moja matka ta ziemia (?w. JPII), podczas której zostanie rozstrzygni?ty konkurs i wr?czone nagrody. 

 • Rejestracja szkó? w projekcie – do 19 marca 2018 r. Prosimy wysy?a? zg?oszenia na adres e-mail : sptyczyn@intertele.pl z podaniem nazwy i adresu szko?y, a tak?e danymi opiekuna oraz zainteresowanych uczniów. W razie pyta? mo?na kontaktowa? si?
  e-mailowo: sptyczyn@intertele.pl lub telefonicznie 17 2219393.

Szczegó?y regulaminu konkursu i kategorie umieszczone zostan? na stronie Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie (www.ko.rzeszow.pl/ ) i Szko?y Podstawowej w Tyczynie (www.sp-tyczyn.szkoly.itl.pl/) pod koniec lutego 2018 r.

 

Z góry dzi?kuj? i pozdrawiam

Zofia Mi?dlar-Mruk

Koordynator projektu

tel. 17 22-19-393

sptyczyn@intertele.pl