Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Lokalnej Grupy Dzia?ania Uruchomienie procedury zwi?zanej z aktualizacj? Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez spo?eczno?? na lata 2016-2022 "Lokalnej Grupy Dzia?ania"


W zwi?zku z uruchomieniem procedury zwi?zanej z aktualizacj? Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanej przez spo?eczno?? na lata 2016-2022 „Lokalnej Grupy Dzia?ania”- Lider Dolina Strugu, zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR (samorz?dów, organizacji pozarz?dowych, przedsi?biorców oraz osoby fizyczne) do zapoznania si? z proponowanymi zmianami oraz wyra?ania swoich opinii i komentarzy odno?nie tych propozycji.


Opinie prosimy kierowa? za po?rednictwem poczty e-mail na adres: biuro@liderds.ostnet.pl, w tytule wiadomo?ci wpisuj?c „Aktualizacja LSR”, lub przekazanie oficjalnego pisma do biura LGD Dolina Strugu - ul. My?liwska 16, 36-030 B?a?owa, w terminie 14 dni kalendarzowych, tj. do dnia 14 marca 2018 r. w??cznie, do godziny 15:00.


Z propozycj? zmian zapisów LSR mo?na zapozna? si? w Biurze LGD lub przez pobranie za??czonego dokumentu.


Plik do pobrania: <<LSR.pdf180307_LSR.pdf>>