Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Og?oszenia

Informacja w sprawie afryka?skiego pomoru ?wi?  rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ?rodków podejmowanych w zwi?zku z wyst?pieniem afryka?skiego pomoru ?wi?


INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
W RZESZOWIE


W dniu 28 lutego 2018 r. wchodzi w ?ycie rozporz?dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniaj?ce rozporz?dzenie w sprawie ?rodków podejmowanych w zwi?zku z wyst?pieniem afryka?skiego pomoru ?wi? (Dz. U. poz. 360) dotycz?ce warunków utrzymywania ?wi? (bioasekuracji).

W zwi?zku z konieczno?ci? zabezpieczenia epizootycznego gospodarstw w których utrzymywane s? ?winie przed wnikni?ciem wirusa afryka?skiego pomoru ?wi? (ASFV) uprzejmie prosz? wywieszenie na tablicy og?osze? w siedzibie gminy oraz o rozdysponowanie w?ród hodowców trzody chlewnej za??czonych do pisma materia?ów.

W za??czeniu przekazuj? tekst rozporz?dzenia, o którym wy?ej mowa oraz informacj? opracowan? w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii zis w Kro?nie skierowan? do rolników utrzymuj?cych trzod? chlewn?.


Informacja w pliku PDF
<<Informacja.pdf180308_Informacja.pdf>>