Tekst pochodzi ze strony: http://chmielnik.pl

Gmina Chmielnik

 Gmina Chmielnik

Ostatnia aktualizacja komunikatów 13-10-2017 r.


Utrudnienia ze wzgl?du na remont drogi

 

Zgodnie z informacj? przekazan? przez firm? EUROVIA, informuj? i? w dniach:

  • 19 pa?dziernika (czwartek) w godzinach od 9.00 do 18.00 nast?pi wy??czenie z ruch drogi powiatowej od skrzy?owania obok Ko?cio?a w Chmielniku do Szko?y Podstawowej nr 2 w Chmielniku
  • 20 pa?dziernika (pi?tek) w godzinach od 9.00 do 18.00 nast?pi wy??czenie z ruch drogi powiatowej od sklepu GS w Chmielniku do skrzy?owania przy Ko?ciele w Chmielniku.

 

W przypadku wcze?niejszego zako?czenia prac czas wy??czenia z ruchu mo?e ulec zmianie.

 

Utrudnienia spowodowane s? uk?adaniem masy bitumicznej.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Instalacje fotowoltaiczne dla mieszka?ców gmin Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy"

 


 Uchwa?? Zarz?du Stowarzyszenia ROF zosta? wyd?u?ony termin naboru Wniosków przyst?pienia do projektu pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” do dnia
31 pa?dziernika 2017 r.


Ostatnia aktualizacja w dniu 11-10-2017 r.