zamknijzamknij
zamknij
biuletyn informacji publicznej strona główna
     
Chmielnik
Błędowa Tyczyńska
Wola Rafałowska
Zabratówka
Borówki
Gmina Chmielnik
Jednostki organizacyjne gminy
MKS - Międzygminna Komunikacja Samochodowa
Podkarpacki portal turystyczny
Ogłoszenia
LINKI
012345

Sołectwa Wola Rafałowska
Wola Rafałowska

Wola Rafałowska

Plakat do pobrania w pliku PDF
<<
Izba_Tradycji.pdf150408_Izba_Tradycji.pdf>>


Wola Rafałowska

 

To wieś rozciągająca się nad potokiem wpadającym do Chmielnika - prawego dopływu Strugu. Znajduje się ona w pięknej pagórkowato-lesistej okolicy w granicach Hyżniańsko-Gwożnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Początki osadnictwa w Woli Rafałowskiej sięgają czasów bardzo odległych. Świadczą o tym liczne znaleziska archeologiczne. Przykładem może być krzemienny grot, którego pochodzenie datuje się na okres neolitu. Wczesnośredniowieczne grodzisko zaś, jest dowodem, iż osadnictwo na tym terenie jest wcześniejsze niźli ukształtowanie państwa polskiego. Wprawdzie w miejscu domniemanego grodziska nie odnaleziono śladów ani też materiału archeologicznego, ale na jego istnienie wskazywać może nazewnictwo i tradycja miejscowa (część wsi nosi nazwę Grodzisko). Należy zaznaczyć, że stosunkowo niewielki obszar wsi został dotąd poddany systematycznym badaniom powierzchniowym. Dlatego można liczyć się z wystąpieniem w przyszłości ciekawych odkryć archeologicznych.


Rys historyczny
Zabytki
Infrastruktura
Rys historyczny

Nieznane są dzieje osadnictwa na tym terenie przez kilka następnych wieków. Pierwsze wzmianki o Woli Rafałowskiej pochodzą z XVI wieku. Interesująca, także dla określenia czasu powstania wsi, jest geneza nazwy - Wola. Wola - z łac. Libera villa - to nazwa darowana wsiom rolniczym pojawiającym się już w I połowie XIII wieku, zasiedlanym przez ludność wolną bądź przybywającą z obcych krajów. Wynikało to z potrzeby zagospodarowywania pustych terenów. Akcja osadnicza nasiliła się po wyprawie króla Kazimierza Wielkiego na Ruś. Niewykluczone, że osiedlała się tu także ludność ruska, która uciekała na zachód ze strachu przed najazdami Tatarów.

Ciekawostką jest fakt, że w wielu dokumentach nazwa wsi pojawia się w różnych formach: Rachfałów, Rafałów, Wola Rafałowska. Wioska ta znajdowała się na obszarze należącym do dóbr tyczyńskich (należy zaznaczyć, że powstała na obszarze wsi Blędowa Tyczyńska). Ich właścicielem był w XV i XVI wieku potężny ród Pileckich herbu Leliwa. Członkowie rodu dbali o rozwój gospodarczy swych dóbr. Pod koniec XVI wieku ostatnia z rodu - Anna Pilecka - poślubiła Krzysztofa ze Stangenbergu Kostkę herbu Dąbrowa. Tym samym dobra tyczyńskie, a wśród nich Wola Rafałowska, przeszły w ręce Kostków.

Anna Pilecka była fundatorką parafii w Woli Rafałowskiej (1587r.).

W kryzysowym dla Kościoła XVI wieku (reformacja) w rejonie Rzeszowa powstała tylko ta jedna parafia, która wkrótce weszła w skład nowo utworzonego dekanatu rzeszowskiego diecezji przemyskiej. Nieznana jest dokładna data wzniesienia pierwszego drewnianego kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy, ale prace przy budowie zakończyły się zapewne przed 1595 rokiem. Świadczy o tym data powstania obrazu w ołtarzu głównym, przedstawiającego Św. Trójcę oraz data konsekracji Kościoła.

W księdze parafialnej odnajdujemy wzmiankę o Tatarach, których widziano tu w 1672 roku. Wówczas to, po zaostrzeniu stosunków Rzeczypospolitej z Turcją, na zupełnie nieprzygotowaną Polskę spadł najazd Turków, Tatarów i Kozaków.

Być może wówczas pojedyncze oddziały tatarskie plądrowały Rzeszowszyznę, w tym dobra tyczyńskie.

U schyłku XVII wieku Wola Rafałowska stała się częścią domeny potężnego rodu Branickich herbu Gryf. Państwo tyczyńskie zajmowało tu miejsce stąd brano ludzi do służby dworskiej, dostarczano produkty do pałacowych spiżarń, nawet transportowano materiały budowlane.

Na początku XIX wieku dominium tyczyńskie zaczęło rozpadać się na mniejsze posiadłości: w pół. XIX w. (1855 r.) właścicielką Woli Rafałowskiej była Anna Mikołajewicz, potem Ignacy Jaworski (1889 r.) i Bolesław Jaworski (1905 r.).

Zamieszkiwali oni drewniany dwór, który wraz z folwarkiem znajdował się w pn -zach. części wsi. W późniejszym czasie budynki dworskie zostały rozebrane. Pozostała tylko nazwa lokalizacyjna określająca pewną część wsi.

W 1891 roku obok starego kościoła wzniesiono nowy, murowany, który w rok później został poświęcony. Konsekracji świątyni dokonał 24 czerwca 1899 roku biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar, który w niespełna 100 lat później został wyniesiony na ołtarze jako błogosławiony, przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

Warto tu wspomnieć o fakcie, iż stary kościół był wielokrotnie niszczony zwłaszcza w wyniku działań wojennych. Zawsze jednak parafianie odbudowywali go nie szczędząc sił. Później część jego wyposażenia wkomponowano we wnętrze nowej świątyni.

W 1922 roku parafianie zakupili l mórg pola przylegającego do starego cmentarza na założenie nowego. Do dziś istnieje jedynie nowy. Pięć lat później, w firmie Felczyńskich w Przemyślu, zakupiono trzy nowe dzwony, na miejsce zarekwirowanych przez Austrię. Kwotę na zakup nowych dzwonów złożyli parafianie z Woli Rafałowskiej, Zabratówki (która do 1973 roku należała do parafii w Woli Rafałowskiej) oraz rodacy przebywający w Ameryce. Dzwony noszą imiona: największy- Święty Józef, średni - Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, najmniejszy- Święty Stanisław Kostka.

Nie można pominąć faktu, że tradycje oświatowe w tejże miejscowości sięgają początku wieku.

Już w 1906 roku odbywała się tu regularna nauka. Pięć łat później został oddany do użytku murowany budynek szkolny o dwóch izbach lekcyjnych /po przebudowie w końcu lat 60-tych został on zamieniony na Dom Nauczyciela/, a w grudniu 1966 roku odbyły się pierwsze lekcje w nowo wybudowanej szkole o 6-ciu izbach lekcyjnych. Mieszkańcy Woli Rafaiowskiej zawsze przejawiali dużą aktywność społeczną. Już w okresie międzywojennym, z inicjatywy gospodarzy, powstały: Spółdzielnia Spożywców „Wolanka" zajmująca się prowadzeniem działalności handlowej, Spółdzielnia „Dom Ludowy", która wzniosła budynek dla potrzeb życia gospodarczego i kulturalnego wsi oraz Kasa Gminna zwana Kasą Stefczyka. Działały wówczas: Koło Młodzieży Wiejskiej „Wici", Straż Pożarna, Stronnictwo Ludow;e, Kółko Rolnicze, Koło Kobiet, czytelnia wiejska.

Wioskę ominęły poważniejsze działania wojenne, a terror okupanta nie pociągnął za sobą większych ofiar. Mimo tego okres ten charakteryzował się biedą i zastojem życia społecznego. Po wyzwoleniu ludność ze zdwojoną energią przystąpiła do odbudowy swej miejscowości. Swą działalność reaktywowało Kółko Rolnicze, Straż Pożarna, Spółdzielnia Mleczarska (w 1962 roku przeniesiono ją do Rzeszowa pozostawiając we wsi jedynie punkt skupu mleka), która w budynku Domu Ludowego uruchomiła przetwórstwo mleka.

Po likwidacji gmin zbiorowych, utworzono Gromadzką Radę Narodową w Krzywej z siedzibą w Woli Rafałowskiej. Dla jej potrzeb wzniesiono w 1968 roku budynek, który po utworzeniu gminy i przeniesieniu administracji do Chmielnika, spełniał funkcję lecznicy weterynaryjnej.

Od 1956 roku we wsi działa Biblioteka Publiczna. Początkowo mieściła się ona w mieszkaniu prywatnym, potem w budynku GRN, a od 1974 r. w Domu Ludowym (wcześniej funkcjonował tu sklep, najpierw spółdzielni „Wolanka", a później GS w Błędowej Tyczyńskiej - obecnie GS prowadzi działalność handlową w pawilonie, który wybudowano w 1966 roku).

To przekrojowy rys o historyczny. Nie da się jednak zaprzeczyć, że bogata historia pozostawia równie cenne i fascynujące zabytki.


drukuj


Niedziela, 18 Lutego 2018 r.
WYSZUKIWARKA
Sprzedaż nieruchomości
Aktualności
30 Stycznia 2018 r.
Ostatnia aktualizacja komunikatów 30-01-2018 r.
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
6 Pażdziernika 2017 r.
Rada Sołecka wraz z partnerami zrealizowała projekt "Promocja Przedsiębiorczości Sołectwa Wola Rafałowska" dofinansowany z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 a także z Urzędu Gminy Chmielnik.
19 Lipca 2017 r.
Wakacyjny Turniej Piłkarski o Puchar Wójta Gminy Chmielnik - lipiec 2017 r.
Ogłoszenia własne
15 Lutego 2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Wójta Gminy Chmielnik z dnia 15 lutego 2018 sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez Gminę Chmielnik
22 Grudnia 2017 r.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla Gminy Chmielnik za I półrocze 2018
22 Grudnia 2017 r.
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Chmielnik obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
22 Sierpnia 2016 r.
Zaproszenie lokalnych przedsiębiorców i innych podmiotów do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny
Ogłoszenia inne
5 Lutego 2018 r.
Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim zaprasza na bezpłatne konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich
30 Stycznia 2018 r.
KOWR jako jednostka administracji publicznej, której powierzono administrowanie funduszami promocji oraz obsługę rachunków bankowych poszczególnych funduszy.
17 Stycznia 2018 r.
Trwa nabór w Ogólnopolskim Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2018” na projekty dla młodych ludzi
15 Stycznia 2018 r.
Możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Moderacji Rolnictwa w sprawie obowiązek złożenia do BP ARiMR spisów stad do końca roku kalendarzowego.
22 Grudnia 2017 r.
Komunikat Głównym Inspektoracie Weterynarii w sprawie afrykańskiego pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE ŚWINIE I DZIKI.
15 Listopada 2017 r.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie będzie dodatkowo prowadził działania sprawdzające i egzekwujące wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych i instalacji gazowych
14 Listopada 2017 r.
W związku z uruchomieniem procedury związanej z aktualizacją Strategii Rozwoju Lokalnego zapraszamy wszystkich przedstawicieli interesariuszy LSR do zapoznania się z proponowanymi zmianami
9 Listopada 2017 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie.
6 Listopada 2017 r.
"Maluch+" 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
3 Listopada 2017 r.
Informuję o planowanej w terminie 17 - 26 listopada 2017 r. dodatkowej akcji szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie
3 Listopada 2017 r.
Szkolenia w zakresie JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców
25 Pażdziernika 2017 r.
Szkolenie dla osób utrzymujących trzodę chlewną oraz drób. Szkolenie poprowadzi pracownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rzeszowie
11 Pażdziernika 2017 r.
Instalacje fotowoltaiczne dla mieszkańców gmin ROF w ramach projektu "Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF - projekt parasolowy" - Aktualizacja.
28 Września 2017 r.
Programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy / otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła
28 Września 2017 r.
Rozporządzenie i APEL do hodowców drobiu: Wirus w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
14 Września 2017 r.
Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rzeszowie dla hodowców drobiu
14 Września 2017 r.
Apel do hodowców trzody chlewnej dotyczy ASF, czyli afrykańskiego pomoru świń.
MKS
6 Lipca 2017 r.
Informujemy Pasażerów zainteresowanych dojazdem w godzinach nocnych do Chmielnika i Zabratówki spod WSK (...)
17 Listopada 2016 r.
Rozkład jazdy autobusów MKS oraz cennik
6 Maja 2013 r.
Cennik na usługę wymiany i przechowywania opon, uwzględniający zniżkę dla mieszkańcówz terenu Związku Gmin PKS
7 Maja 2010 r.
Schemat sieci komunikacyjnej MKS
Realizacja: ProART