+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw COVID-19


autor: Beata Wojnarowicz-Hondz
Plakat 

Regulamin konkursu plastycznego na plakat promujący szczepienia przeciw
COVID-19 pod Patronatem Wójta Gminy Chmielnik
#Szczepimysię

1. I. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku
2. II. Cele konkursu:
- zachęcenie do szczepień przeciwko Covid19 poprzez wykonanie plakatów- prac plastycznych przez rodziny, dzieci  młodzież
- przedstawienie obiektywnej informacji o szczepieniach wynikającej z badań medycznych oraz wskazanie korzyści płynących ze szczepień
- rozwijanie postawy odpowiedzialności za życie i zdrowie własne i innych poprzez uświadomienie,że szczepienia są procedurą bezpieczną
- rozwijanie wyobraźni plastycznej
1. III. Zasięg i warunki uczestnictwa w konkursie:
- konkurs skierowany jest do  rodzin, dzieci i młodzieży z Gminy Chmielnik
I kategoria – rodzinna ( dzieci 3-6lat ) wraz z rodzicami
II kategoria - dzieci w wieku od 7do 11lat
III kategoria – dzieci w wieku 11 do 14 lat
IV kategoria młodzież w wieku do 18 lat
- do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane
- prace należy złożyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielniku do dnia 06.08.2021r.
- prace konkursowe na odwrocie powinny zawierać informacje: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wiek, telefon kontaktowy
UWAGA! do każdej pracy należy załączyć podpisane przez rodziców / opiekunów formularze:
- „Zgoda przedstawiciela ustawowego niepełnoletniego uczestnika konkursu na udział w konkursie”
- „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych”
IV. Zakres tematyczny
- w konkursie należy wykonać indywidualnie autorską pracę plastyczną o tematyce związanej
 z promocją szczepień przeciwko COVID-19
- forma plastyczna wykonania pracy – malarska lub rysunkowa
- format pracy A3 (duży blok rysunkowy)
1. V. Kryteria oceny prac konkursowych:
- związek pracy z tematyką konkursu
- pomysłowość i kreatywność w wykonaniu pracy
- oryginalność i estetyka pracy
VI. Rozstrzygnięcie konkursu.
O terminie i miejscu rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
VII. Pozostałe ustalenia
1. Podpisana przez rodziców / opiekunów uczestnika konkursu zgoda na udział w konkursie oznacza znajomość regulaminu konkursu.
2. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3. W sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.
4. Prace niekompletnie opisane oraz bez zgody osoby dorosłej lub rodzica/opiekuna dziecka nie będą brane pod uwagę w ocenie.
5. Prace złożone do konkursu stają się własnością organizatora konkursu, nie będą zwracane i mogą być publikowane, m.in. na stronie internetowej Gminy Chmielnik  lub Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku
6. Organizator konkursu może przerwać lub odwołać konkurs bez podania przyczyn.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-08-12 09:46
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 166 584