+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Zawiadomienie dla przedsiębiorców. Zmiana zasad gospodarowania odpadami komunalnymi


autor: L.Urbaś

PRZEDSIĘBIORCO! ZMIANA ZASAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI - MASZ OBOWIĄZEK PODPISAĆ UMOWĘ
Wójt Gminy Chmielnik przypomina że, na podstawie art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) w dniu 10 września 2021 r. Rada Gminy Chmielnik podjęła uchwałę Nr XXIII/173/2021 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z dnia 28 września 2021 r., poz. 3203).
Zgodnie z cyt. uchwałą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. Rada Gminy Chmielnik postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w stosunku do nieruchomości:
1) na których znajduje się domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
2) na których prowadzona jest działalność:
a) Urzędu Gminy Chmielnik i innych jednostek organizacyjnych Gminy Chmielnik działających w formie jednostek budżetowych,
b) instytucji kultury, dla których organizatorem, współorganizatorem lub współprowadzącym jest Gmina Chmielnik.
W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 r. właściciele nieruchomości na której prowadzana jest działalność gospodarcza (np. sklep, warsztat samochodowy, usługi fryzjerskie, itp.) zobowiązani są do podpisania indywidualnej umowy z podmiotem odbierającym odpady posiadającym wpis do Rejestru działalności regulowanej prowadzonym przez Wójta Gminy Chmielnik.

Na dzień 20 grudnia br. wpis do rejestru posiadają następujące podmioty:

  • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Spółka z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-304 Rzeszów, al. Władysława Sikorskiego 428,
  • Gospodarka Komunalna w Błażowej Spółka z o.o. z siedzibą w Błażowej, 36-030 Błażowa, ul. 3-go Maja 35,
  • Produkcja Handel Usługi „EKOMAX” Jerzy Kotulak, 38-200 Jasło, ul. Hankówka 28,
  • Przedsiębiorstwo Handlowo Produkcyjno Usługowe „Zagroda” Sp. z o. o., 38-100 Strzyżów, ul. 1-go Maja 38B;
  • FB Serwis KARPATIA Sp. z o. o., 33-100 Tarnów, ul. Odległa 8,
  • Zakład Komunalny Sp. z o. o., 36-050 Sokołów Małopolski, ul. Łazienna 7;
  • EKOMAX KOTULAK SPÓŁKA JAWNA, 38-200 Jasło, Wolica 217.

Kopię umowy zawartej na odbiór odpadów komunalnych (nie produkcyjnych) należy przesłać na adres: Urząd Gminy Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50, lub drogą e-mail: sekretariat@chmielnik.pl w terminie do 31.01.2022 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2022-06-24 08:48
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 136 422