+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.2.2016 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Chmielnik, 25 kwietnia 2016 r.

PM.6840.2.2016

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w Gminie Chmielnik, obręb Wola Rafałowska, przeznaczonych do sprzedaży.

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości,
działka nr

892

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, zakrzaczona, bez dojazdu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,74

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko –PsIV -0,40 ha, Grunty rolne – R – IVa – 0,23 ha, Łąka IV – 0,08 ha , Lzr – zakrzaczenia na gruntach rolnych PsIV – 0,01 ha , Lzr/R-IVa – 0,02 ha

Cena wywoławcza

20 422 zł

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 26.04.2016 r. do 17.05.2016 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 26.04.2016 r. do 07.06.2016 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości.

W przypadku nie złożenia wniosku w podanym wyżej terminie, nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

 

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 555 120