+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.2.2016 II PRZETARG USTNY OGRANICZONY


PM.6840.2.2016

Chmielnik, 5 września 2016 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108)

ogłasza

II PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 12 października 2016 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

Lp.

1.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości,
działka nr

892

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, zakrzaczona, bez dojazdu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,74

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko –PsIV -0,40 ha, Grunty rolne – R – IVa – 0,23 ha, Łąka IV – 0,08 ha , Lzr – zakrzaczenia na gruntach rolnych PsIV – 0,01 ha , Lzr/R-IVa – 0,02 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

17 000 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

1 700,00

Minimalne postąpienie w zł

170,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełnią warunki określone w art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.) oraz przedłożą Komisji Przetargowej przed przetargiem dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto: Bank Spółdzielczy w Tyczynie O/Chmielnik nr 97916410182002200009410007 do dnia 7 października 2016 r. oraz okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości, dowodu potwierdzającego prawo do reprezentowania.

 3. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
  - żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą,
  - osoba wyłoniona jako nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy w ustalonym terminie.

 4. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania się przed przetargiem z położeniem, granicami, stanem prawnym i faktycznym nieruchomości.

 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 6. Ogłoszenie umieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl oraz w prasie www.infopublikator.pl w dniach od 06.09.2016 r. do 12.10.2016 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 555 104