+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.2.2016 III PRZETARG USTNY OGRANICZONY


PM.6840.2.2016

Chmielnik, 22 grudnia 2016 r.

 

WÓJT GMINY CHMIELNIK

 

działając na podstawie art. 38, art. 40 ust. 1 pkt. 2, ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

 

ogłasza 
 

III PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż n/w nieruchomości w dniu 8 lutego 2017 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

I przetarg odbył się 27.07.2016 r., II – 12.10.2016 r.

Lp.

1.

Województwo

Podkarpackie

Powiat

Rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

892

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, zakrzaczona, bez dojazdu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,74

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko –PsIV -0,40 ha, Grunty rolne – R – IVa – 0,23 ha, Łąka IV – 0,08 ha , Lzr – zakrzaczenia na gruntach rolnych PsIV – 0,01 ha , Lzr/R-IVa – 0,02 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

15 000 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

1 500,00

Minimalne postąpienie w zł

150,00

Warunki i forma płatności

w całości przed zawarciem umowy sprzedaży, w formie przelewu bankowego

 1. Uzasadnienie wyboru formy przetargu:
  Wybór formy przetargu - przetargu ustnego ograniczonego - wynika z ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób, tj. osoby, spełniające kryteria określone w art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 z późn. zm.).
 2. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1) złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu” wraz z poniższymi dokumentami i oświadczeniami:
  a) dowód potwierdzający osobiste prowadzenie przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie gminy Chmielnik – dowodem jest pisemne oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta;
  b) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat, na terenie gminy Chmielnik;
  c) oświadczenie oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez wójta;
  d) dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.) w związku z treścią § 6 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 109 z późn. zm.) w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą;
  e) potwierdzenie wniesienia wadium;
  f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń;
  g) oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Chmielniku w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
  h) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej
  2) złożenie „Zgłoszenia uczestnictwa w przetargu” wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w pkt. 1 w Urzędzie Gminy w Chmielniku, pokój 32, w terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. do godz. 1500 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym w dniu 8 lutego 2017 r. – dz. 892 położona w Woli Rafałowskiej.”
  3) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
  4) oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika;
 3. Organizator przetargu do dnia 6 lutego 2016 r. poda do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku wykaz osób zakwalifikowanych do udziału w przetargu.

 4. Wadium:
  1) wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 31 stycznia 2017 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, przetarg 08.02.2017 r., dz. nr 892, Wola Rafał.” ;
  2) datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
  3) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
  4) osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
  5) wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 5. Informacje dodatkowe:
  1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
  2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
  3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
  5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 6. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 22.12.2016 r. do 08.02.2017 r.


 

Zgłoszenie uczestnictwa  w przetargu w pliu PDF
<<zgloszenie_uczestnictwa.pdf>>

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 555 150