+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2016 III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


PM.6840.1.2016

Chmielnik, 29 grudnia 2016 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nw nieruchomości w dniu 9 lutego 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

(terminy poprzednich przetargów: I – 24.05.2016 r., II – 12.10.2016 r.)

Lp.

1.

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Błędowa Tyczyńska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

433

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą, położona przy drogach wewnętrznych (we własności gminy) asfaltowej oraz żwirowej; dojazd dogodny; w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; kształt regularny; media w bliskim sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043079/0

Pow. nieruchomości w ha

0,1967

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Grunty orne RIIIb – 0,1967 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny zabudowane i preferowane do zainwestowania

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

40 000,00 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

4 000,00

Minimalne postąpienie w zł

400,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

 1. Warunki uczestnictwa w przetargu:
  1) przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;
  2) złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;
  3) złożenie oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Chmielniku w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
  4) osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających ustrój wspólności majątkowej;
  5) posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
  6) oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.
 2. Wadium:
  1) wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 6 lutego 2017 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, przetarg 09.02.2017 r., dz. nr 433, Błędowa Tycz.” ;
  2) datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
  3) wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
  4) osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
  5) wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 3. Informacje dodatkowe:
  1) Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
  2) przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
  3) o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  4) nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
  5) szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 4. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 29.12.2016 r. do 09.02.2017 r.

 

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-05-27 10:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 520 147