+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2019 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


autor: A.Czarnota

PM.6840.1.2019

WÓJT GMINY CHMIELNIK, 36-016 Chmielnik 50

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chmielnik, położonych w gminie Chmielnik, obręb Wola Rafałowska, przeznaczonych do sprzedaży

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości,
działka nr

1505

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą, zadrzewienia bez wartości użytkowej, bez dojazdu, duży spadek terenu, osuwiskowa tendencja gruntu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna; media: sieć kanalizacji sanitarnej na działce, sieć energetyczna i gazowa w sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,25

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

pastwisko –PsIV -0,25 ha

Cena wywoławcza

9100 zł

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Niniejszy wykaz podlega zamieszczeniu na okres 21 dni tj. od 09.04.2019 r. do 30.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Chmielniku, stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku www.chmielnik.pl, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.chmielnik.pl, oraz w prasie.

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu tj. od 09.04.2019 r. do 21.05.2019 r. złożyć w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym za cenę równą jej wartości. W przypadku braku złożenia wniosku o nabycie z prawem pierwszeństwa w podanym wyżej terminie, nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. 715– 1515.

 

Wójt Gminy Chmielnik

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
  • |
  • Licznik odwiedzin: 555 159