+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6840.1.2019 I przetarg na sprzedaż nieruchomości


autor: A.Czarnota

PM.6840.1.2019

Chmielnik, 10 czerwca 2019 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nw. nieruchomości w dniu 24 lipca 2019 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

Lp.

1.

Województwo

podkarpackie

Powiat

rzeszowski

Gmina

Chmielnik

Obręb /wieś/

Wola Rafałowska

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

1505

Opis nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, porośnięta trawą, zadrzewienia bez wartości użytkowej, bez dostępu do drogi, duży spadek terenu, osuwiskowa tendencja gruntu, w sąsiedztwie zabudowa mieszkalna, media: siec kanalizacji sanitarnej, na działce, sieć energetyczna i gazowa w sąsiedztwie;

Księga wieczysta

RZ2Z/00043688/2

Pow. nieruchomości w ha

0,25

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

Pastwisko – PsIV 0,25 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu, w Studium tereny wyłączone z zabudowy

Obciążenia i zobowiązania

brak

Cena wywoławcza

9100,00 zł

Wadium w pieniądzu (zł)

1000,00

Minimalne postąpienie w zł

100,00

Warunki płatności

jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;
 2. złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;
 3. złożenie oświadczenie, że oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy w Chmielniku w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna: art. 23 ust.1 pkt 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
 4. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim będące we wspólności majątkowej małżeńskiej – powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu – w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim będących we wspólności majątkowej małżeńskiej;
 5. posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;
 6. oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

2. Wadium:

 1. wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 19 lipca 2019 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, I przetarg, dz. nr 1505, Wola Rafał.”;
 2. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;
 3. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;
 4. osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;
 5. wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

3. Informacje dodatkowe:

 1. Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;
 2. przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;
 3. o terminie zawarcia umowy sprzedaży nabywca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 4. nabywca nieruchomości pokrywa koszty notarialne, sądowe, opłaty podatkowe
 5. szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

4. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 10.06.2019 r. do 24.07.2019 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-07-03 14:37
 • |
 • Licznik odwiedzin: 555 169