+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl


PM.6845.1.2019 I przetarg ustny nieograniczony


autor: A.Czarnota
PM.6845.1.2019

Chmielnik, 25 lutego 2020 r.

WÓJT GMINY CHMIELNIK

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U z 2020 r., poz. 65) oraz § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490)

ogłasza

 

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzierżawę nw. nieruchomości w dniu 27 marca 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Chmielniku - sala posiedzeń – pokój nr 1

Lp.

1.

Województwo, powiat, gmina

podkarpackie, rzeszowski, Chmielnik

Obręb ewid. /miejscowość/

0002 - Chmielnik

Oznaczenie nieruchomości, działka nr

2280

Opis nieruchomości, sposób zagospodarowania

nieruchomość niezabudowana, użytkowana rolniczo, częściowo zakrzaczona i zadrzewiona, brak dostępu do drogi publicznej

Księga wieczysta

RZ2Z/00008509/7

Pow. nieruchomości w ha

0,35 ha

Rodzaje klas i powierzchnia użytków

łąki trwałe - ŁII – 0,32 ha, grunty zadrzewione i zakrzewione - Lzr – 0,02 ha, rowy – W - 0,01 ha

Informacja z MPZP / Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagosp. Przestrz. Gm. Chmielnik

brak planu zagospodarowania, w Studium w części tereny położone w terenach zabudowanych i przeznaczonych do zainwestowania, w części tereny przeznaczone do realizacji usług komercyjnych i działalności gospodarczej – produkcyjnej,

Obszary chronione

działka położona w terenach Hyżnieńsko – Gwoźnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, użytkowanie nieruchomości wymaga przestrzegania zasad określonych dla w/w obszaru

Przeznaczenie nieruchomości

działalność rolnicza

Obciążenia nieruchomości

brak

Czas trwania umowy

czas oznaczony - 10 lat

Wysokość czynszu dzierżawnego na rok /
Cena wywoławcza, netto

105 zł (sto pięć złotych)

Warunki płatności

Jednorazowo, do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy

Zasady aktualizacji czynszu dzierżawnego

Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego

Termin zagospodarowania nieruchomości

Gospodarowanie zgodnie z dobrą praktyką rolniczą

Wadium w pieniądzu (zł)

20,00 (dwadzieścia złotych)

Minimalne postąpienie w zł

10 zł (dziesięć złotych)

Inne informacje

dzierżawa wiąże się z obowiązkiem uiszczania podatku,
do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w obowiązującej wysokości

1. Warunki uczestnictwa w przetargu:

 1. przedłożenie potwierdzenia wpłacenia wadium;

 2. złożenie oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i braku zastrzeżeń;

 3. posiadanie ważnego dokumentu tożsamości podczas przetargu;

 4. oryginał pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego – w przypadku, gdy uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika.

2. Wadium:

 1. wadium w wymaganej wysokości należy wpłacić do dnia 23 marca 2020 r. na konto Gminy Chmielnik nr 97 9164 1018 2002 2000 0941 0007 wpisując w tytule wpłaty: „Wadium, dz.2280, dzierżawa”;

 2. datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy Chmielnik;

 3. wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu;

 4. osobom, które nie wygrały przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym;

 5. wadium przepada na rzecz Gminy Chmielnik w przypadku uchylenia się przez uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy w ustalonym terminie.

3. Informacje dodatkowe:

 1. Wójt Gminy Chmielnik zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z uzasadnionej przyczyny. Ewentualna informacja o odwołaniu przetargu zastanie podana do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Gminy w Chmielniku;

 2. przetarg jest ważny chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu, jeżeli zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie;

 3. zawarcie umowy dzierżawy nastąpi w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 4. szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Chmielniku, pokój nr 34, tel. 17 22 96 605 w godz. od 715 do 1500.

 5. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz stronach internetowych Urzędu Gminy w Chmielniku www.bip.chmielnik.pl, www.chmielnik.pl w dniach od 26.02.2020 r. do 27.03.2020 r.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 620 422