+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023 z dnia 8 marca 2023 r.


autor: Lokalna Grupa Działania - Lider Dolina Strugu
Nabor wnioskow 

„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

w zakresie

Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice
wiejskie i centra kultury

1. Termin składania wniosków: od 3 kwietnia 2023 r. do 18 kwietnia 2023 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.30.

2. Miejsce składania wniosków:
„Lokalna Grupa Działania – Lider Dolina Strugu”, 36-020 Tyczyn ul. Kościuszki 8, (budynek OST – II piętro)

3. Forma złożenia wniosku:
Wnioski o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze LGD. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (dwa egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych(np. CD/DVD).

4. Forma wsparcia oraz wysokość pomocy:

– Refundacja
Intensywność wsparcia:
– nie wyższa niż 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych
– nie wyższa niż 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów
Limit dostępnych środków w ramach naboru: 31 818,00 EUR (127 272,00 zł)
Minimalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy – 50 000 zł
Maksymalna wysokość wsparcia dla jednego Wnioskodawcy – 70 000 zł


5. Zakres tematyczny operacji oraz planowane do osiągnięcia w jej ramach cele i wskaźniki:

1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.) w ramach LSR „Lokalnej Grupy Działania – Lider Dolina Strugu” na okres programowania 2014-2020, zakres ten realizuje :

Cel ogólny 1: Aktywni i kreatywni mieszkańcy
Cel szczegółowy 1.1: Rozwój infrastruktury społecznej, kulturalnej i prozdrowotnej .
Przedsięwzięcie 1.1.1: Modernizacja i wyposażenie obiektów z przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra kultury
Wskaźnik rezultatu : Liczba uczestników korzystających z powstałej infrastruktury
Wskaźnik produktu: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Przykładowe typy operacji : W ramach przedsięwzięcia będą realizowane głównie:
- przebudowa i remont obiektów
- wyposażenie obiektów w przedmioty i urządzenia i inne zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570).

6. Wnioskodawca uprawniony do uzyskania wsparcia w ramach danego ogłoszenia:
Wnioskodawcą może być podmiot o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 1 lit. a-c rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm.):
– jednostki samorządu terytorialnego, NGO,

7. Warunki udzielenia wsparcia:
1) złożenie kompletu wymaganej dokumentacji wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
2) zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze,
3) zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze,
4) zgodność operacji z celami ogólnymi, celami szczegółowymi, przedsięwzięciami oraz wskaźnikami zawartymi w LSR (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków)
5) spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków,
6) zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014 – 2020
7) uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w lokalnych kryteriach wyboru, tj. 14 pkt,
Pozostałe warunki udzielenie wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dnia 24 września 2015 r. z późniejszymi zmianami.


8. Kryteria wyboru operacji
Aby operacja została wybrana do dofinansowania musi przejść pozytywnie: weryfikację wstępną, weryfikację pod względem zgodności z programem (PROW 2014-2020), zgodności z LSR oraz uzyskać co najmniej minimalną liczbę punktów wg lokalnych kryteriów wyboru.
Lokalne kryteria wyboru w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze wniosków.
Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych kryteriów wyboru wynosi 51 punktów. Operacja aby mogła zostać wybrana do dofinansowania musi uzyskać minimum 14 pkt.

9. Wymagane dokumenty
1) Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez LGD wraz z wymaganymi załącznikami – 2 egzemplarze.
2) Wersja elektroniczna na nośniku CD/DVD, która zawiera wniosek o udzielenie wsparcia oraz biznesplan.
3) Dokumenty potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru operacji wymagane na etapie naboru wniosków:
a) dokumenty potwierdzające doświadczenie i/lub zasoby i/lub kwalifikacje odpowiednie do realizacji operacji,
b) inne załączniki np. związane z innowacyjnością, jeżeli dotyczą danej operacji i mogą mieć wpływ na ocenę wg lokalnych kryteriów wyboru.

10. Miejsce udostępnienia dokumentacji dotyczącej naboru:
Aktualne wzory dokumentów niezbędnych dla Wnioskodawców znajdują się na stronie internetowej Departamentu PROW 2014-2020:
http://prow.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty/formularze-wnioskow-i-umow/wdrazanie-lsr/wdrazanie-lsr-4 oraz w biurze Lokalnej Grupy Działania „Lider- Dolina Strugu”.

Treść ogłoszenia: POBIERZ PLIK [PDF]

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2023-04-14 15:32
  • |
  • Licznik odwiedzin: 1 365 796