+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Początki powstania Chmielnika nie są znane .Na podstawie zachowanych zapisów można przypuszczać, że wieś posiada starą metrykę. Pierwsza wzmianka pochodząca z 1419 roku, mówi o Nicolau Laurinie – plebanie z Chmielnika, który był współzałożycielem bractwa kapłańskiego dla włości rzeszowskiej i tyczyńskiej. Płynie stąd wniosek, że już wtedy Chmielnik był wsią dużą, skoro znajdował się w nim kościół. Wieś rządziła się prawem niemieckim. Od czasów historycznie nam znanych wieś wchodziła w skład tzw. państwa tyczyńskiego. Jako wieś prywatna, Chmielnik należała do Pileckich, Kostków, i Branickich Po rozpadzie dóbr tyczńskich w połowie XIX wieku, tutejszy majątek był w posiadaniu Szymanowskich, a później Wallisów, Branickich i Kłapowskich.

Brannicy byli dobrymi gospodarzami i dbali o swoje włości nawet będąc daleko od nich. Ich zasługą jest m.in., gruntowne uporządkowanie administracji tych dóbr. W czasach Branickich Chmielnik doczekał się nowego kościoła - w miejsce starego drewnianego, zniszczonego podczas najazdu Tatarów 1624 r. wzniesiono go w 1742 r. z inicjatywy proboszcza chmielnickiego, Stanisława Wacławskiego. W 1753 biskup przemyski, Wacław Sierakowski, dokonał konsekracji świątyni, która funkcjonuje do dziś, będąc miejscem szczególnego kultu Matki Bożej Łaskawej. Na przestrzeni lat dokonywano pewnych zmian i remontów w kościele – m.in. dobudowano nowe nawy boczne (1951-58). W pierwszej poł. XVIII obok Kościoła wybudowano murowaną dzwonnicę (dwukondygnacyjną na planie kwadratu, o narożnikach ujętych w pilastry). Do parafii w Chmielniku od początku swego istnienia należała również Błędowa Tyczyńska. Oddzieliła się ona dopiero w 1958 roku.

Wieś rozwijała się bardzo dynamicznie. Nie omijały jej jednak epidemie, klęski, wojny, które tragicznie zaważyły na losach mieszkańców z powodu drewnianej zabudowy, szczególnie dotkliwe w skutkach były pożary. Docierali tu Tatarzy, niszcząc to co stanęło na ich drodze. Najbardziej dotkliwy dla Chmielniczan był najazd z 1624 roku, wtedy to spłonął kościół.

W poł. XIX wieku w Chmielniku oprócz kościoła parafialnego z murowaną dzwonnica był duży folwark plebański (11 budynków drewnianych), drewniana karczma, drewniany młyn wodny, dwór i folwark dworski (1 budynek murowany i 9 drewnianych, a także murowana kapliczka). W 1880 r. była też kasa pożyczkowa gminna. W 1889 r. były już w Chmielniku dwie murowane kapliczki na rozstajach dróg i krzyż przydrożny przy drodze do Malawy.

Po wojnie wieś znacznie się rozbudowała, rozwinęła gospodarczo i kulturowo. W 1973 roku została siedzibą władz nowo utworzonej gminy.

Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja

Obecny kościół wzniesiony został na miejscu starego drewnianego, pochodzącego z XV w., z inicjatywy Stanisława Wacławskiego proboszcza chmielnickiego w 1742 r. Poświęcony został w 1753 r. Jest to kościół barokowy z licznymi późniejszymi dodatkami. Jest on orientowany, murowany z kamienia i cegły, potynkowany. Pierwotnie był jednonawowy, na rzucie prostokąta z prezbiterium równej wysokości i szerokości, zamknięty półkolistą absydą.

W nawie ma sklepienie kolebkowe z lunetami, a w prezbiterium oddzielonym łukiem tęczy) krzyżowe. Ściany podzielone są pilastrami z belkowaniem, na ścianach nawy pełnym, przełamującym się w łukach koszowych nad oknami, a w prezbiterium ograniczonym do gzymsu. Barokowy chór muzyczny wsparty jest na 2 kolumnach.

Cudowny obraz Matki Boskiej Łaskawej

Z pożogi tatarskiej ocalał łaskami słynący obraz Matki Boskiej Łaskawej, stanowiący ozdobę obecnej świątyni, koronowany w 1997 roku. Obraz malowany na płótnie umocowanym na desce, pochodzi przypuszczalnie z I poł. XVI. W późniejszym okresie nadano mu formę ikony. Dopiero podczas konserwacji przeprowadzonej w 1995 roku usunięto przemalowania, przywracając obrazowi pierwotne cechy. Obraz otoczony przez mieszkańców i pielgrzymów szczególną czcią i szacunkiem.

Pasmo Marii Magdaleny

Zwiedzając teren Chmielnika nie można ominąć takich miejsc jak: pasmo Marii Magdaleny (394 –395m). W paśmie tym, tuż nad Chmielnikiem wyróżnia się Kozia Góra (368m).

W zakamarkach Magdalenki leżą przysiółki o nazwach: Wielkopolska, Rzym, Ukraina i Grodzisko. Urocza rzeźba terenu porozdzielane dolinkami licznymi strumieniami, pokryte jarami parowami.. gdzie latem pachną piękne kwiaty i zioła, gdzie jest spokój i cisza.

Okolice te rozsławił przysiółek Rzym. Niegdyś bardzo licznie zamieszkiwany, dziś niestety coraz mniej. Podobno był tu taki zwyczaj wybierania raz do roku miejscowego „papieża”, tu zwanego papiżem.

Chmielnik to miejscowość z bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturą techniczną.  Funkcjonuje tutaj kanalizacja i własną biologiczno-chemiczna oczyszczalnię ścieków typu LEMNA.

Wieś jest w całości zgazyfikowana.  Wodociąg zasilany z dwóch studni głębinowych 60m znajduje się w części centralnej miejscowości. Planuje się jego rozbudowę i przyłączenie ponad 200 gospodarstw. Pozostała część gminy korzysta z własnych ujęć wody (najczęściej są to studnie kopane). Sołectwo ma bardzo dobre połączenie komunikacyjne  z najbliższymi miastami: Rzeszowem, Tyczynem, Łańcutem. Od kilku lat obserwuje się tutaj dynamiczny rozwój mieszkalnictwa jednorodzinnego. Wzrasta liczba przybywających do nas mieszkańców.

Wieś posiada  bardzo dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych:

 • 3 szkoły podstawowe
 • 1 gimnazjum publiczne
 • 1 gimnazjum społeczne Doliny Strugu
 • Liceum społeczne Doliny Strugu
 • Szkoła muzyczna
 • Gminna Biblioteka Publiczna
 • Świetlica socjoterapeutyczna

Funkcjonuje tutaj  również:

 • Oddział Banku Spółdzielczego w Tyczynie
 • Rewir Dzielnicowych  Komisariatu  Policji w Tyczynie
 • Poczta
 • Apteka
 • Gminny Ośrodek Zdrowia
 • Dom Pomocy Społecznej
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Liczne placówki handlowe, usługowe itp.

Do największych podmiotów gospodarczych w Chmielniku należą:

 • „Chmielnik Zdrój” S.A. zajmująca się produkcją i sprzedażą wody mineralnej, dostarczaniem do mieszkań wiejskiego chleba oraz warzyw.
 • REWA Sp. z o.o produkująca systemy oddymiające.
 • METALFORM z siedzibą w Chmielniku zajmujący się przetwórstwem tworzyw metalowych i sztucznych
 • POK-TER ZPHU Tapicerstwo samochodowe - zajmujący się głównie tapicerką samochodową
 • ZAKŁAD STOLARSKI - Jerzy Cyrul

W latach 1925 – 1930 Spółka Węglowo-Naftowa „Chmielnik” prowadziła tu wiercenia poszukiwawcze  ropy  naftowej. Zamiast ropy w odwiercanym szybie  znaleziono wodę mineralną – solankę, mającą wysokie wartości lecznicze.


Miejsce odwiertu i źródła  wody solanki

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2023-04-14 15:32
 • |
 • Licznik odwiedzin: 1 365 761