+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku (GBP) jest samorządową instytucją kultury, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej i stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną.

Tel. 17 229 66 11 

www.bibliotekachmielnik.pl
https://www.facebook.com/gbpchmielnik/

Siedzibą Biblioteki jest Chmielnik, a terenem działalności Gmina Chmielnik. Placówka ta figuruje w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Urząd Gminy w Chmielniku pod pozycją nr l. Wpisana została do „Rejestru" w dniu l marca 1992 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku - Czytelnia
 

Struktura organizacyjna Gminnej Biblioteki Publicznej w Chmielniku obejmuje oprócz placówki macierzystej (Wypożyczalnia dla dorosłych, Oddział dla dzieci), Filie w: Woli Rafałowskiej, Błędowej Tyczyńskiej.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury.

 

Do szczegółowego zakresu działalności Biblioteki należy:

  1. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.

  2. Obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczenia na zewnątrz, pośredniczenie w wymianie międzybibliotecznej.

  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.

  4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym, obsługa biblioteczna w Domu Pomocy Społecznej.

  5. Prowadzenie form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, czytelnictwa, nauki, sztuki oraz upowszechnianie dorobku kulturalnego gminy.

  6. Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.

Biblioteka współpracuje z instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami w zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczeństwa.

 

Na czele Biblioteki stoi Kierownik, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracyjnej, oraz obsługi. Wartość środków trwałych Gminnej Biblioteki Publicznej oraz jej filii bibliotecznych na dzień 31 grudzień 2003 wynosi: 59 019.01 zł. Wartość księgozbiorów na koniec roku 2003 wynosiła: 103 181.67 zł.

Biblioteki dysponują księgozbiorem w liczbie 36 899 woluminów. Księgozbiór ten jest systematycznie uzupełniany w nowości wydawnicze, co zachęca czytelników do częstego odwiedzania bibliotek i korzystania z ich zbiorów. Rocznie biblioteki obsługują ponad 1600 czytelników i wypożyczają około 30 000 woluminów.

 

Oprócz wypożyczania książek do domu, w czytelniach udostępnia się książki i czasopisma, oraz udziela informacji z różnych dziedzin wiedzy. Rocznie udziela się ponad 1 000 informacji dla dzieci i młodzieży uczącej się i studiującej.

 

Biblioteki w swojej działalności nie ograniczają się tylko do gromadzenia i wypożyczania książek, lecz czynnie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy organizując różne formy pracy kulturalno- oświatowej z dziećmi i dorosłymi, współpracując ze szklarni, Kołami Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy.

Należą do nich: wieczory bajek, lekcje biblioteczne i wycieczki do bibliotek, liczne konkursy plastyczne i literackie, spotkania autorskie, przeglądy i wieczory poezji, spotkania pokoleń, spotkania śpiewających dzieci, biesiady ludowe. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna w ChmielnikuGminna Biblioteka Publiczna w Chmielniku. Zajęcia z młodzieżą gimnazjalną - informacje biblioteczne

Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki


Zmodernizowane, funkcjonalne i estetyczne biblioteki w Gminie Chmielnik to nazwa projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Infrastruktura Bibliotek w wysokości 40 000 zł. Wkład własny to 10 500 zł.
Celem projektu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.
Obsługa programu w 2010 roku została powierzona Instytutowi Książki.


W ramach projektu biblioteka planuje: w budynku biblioteki głównej modernizację punktów oświetleniowych, malowanie pomieszczeń z poprawkami tynkarskimi a także zakup i montaż lady bibliotecznej.
W filii w Woli Rafałowskiej wykonany zostanie  remont i modernizacja toalety oraz  utworzenie Kącika Zabaw;   w filii w Zabratówce  planujemy adaptację  dodatkowego pomieszczenia, zakup stolików i krzeseł a także  zakup wyposażenia do Kącika Malucha.
Realizacja zamierzonego projektu spowoduje poprawę warunków lokalowych i estetyki obiektów a także poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty kulturalnej. Ambicją GBP jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej środowiska, upowszechnianie i promocję kultury, oraz dbałość o zachowanie wartości naszego regionu. Stanie się to łatwiejsze dzięki funduszom z projektu.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
  • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
  • |
  • Licznik odwiedzin: 620 327