+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik


Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Chmielnik

Wójt Gminy Chmielnik na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z  2020 r. poz. 1327) informuje o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Chmielnik.

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 • stypendium szkolne;

 • zasiłek szkolny.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł – art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 1507, ze zm.)

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 • rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

 • pełnoletniego ucznia,

 • dyrektora szkoły

 • stypendium szkolne może być· przyznane z urzędu

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
(może być udzielone w jednej lub kilku formach równocześnie)

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, może dotyczyć· zajęć· pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym, lub turystyczno - krajoznawczym organizowanych przez szkoły i placówki oświatowe oraz inne placówki, które prowadzą statutową działalność· w tym zakresie

 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym może dotyczyć· w szczególności zakupu podręczników, stroju sportowego oraz innych przedmiotów ściśle związanych z procesem edukacyjnym w szkole do której uczęszcza uczeń

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania może dotyczyć· kosztów zakwaterowania w internacie, bursie, lub stancji, kosztów zakupu posiłków, kosztów dojazdu do szkół środkami komunikacji zbiorowej

 • świadczenia pieniężnego, jeżeli poprzednie formy są niecelowe lub niemożliwe.

Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym zawiera w szczególności:

 • imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;

 • miejsce zamieszkania ucznia;

 • dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej,

 • pożądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niż forma pieniężna.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu w rodzinie w miesiącu poprzedzającym miesiąc składania wniosku (zaświadczenia albo oświadczenia), jeśli nastąpiła utrata dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Stypendium nie przysługuje:

 • dzieciom uczęszczającym do klas „zerowych”,

 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Chmielnik,

 • uczniom, którzy otrzymują inne stypendia ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń, otrzymuje stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków na cele edukacyjne są faktury, rachunki uproszczone, imienne wystawione na ucznia, któremu przyznano stypendium; wnioskodawcę: rodzica/prawnego opiekuna ucznia pobierającego stypendium lub pełnoletniego ucznia/słuchacza. Istotne jest także by np. buty, spodnie itp. miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, z powodu zdarzenia losowego.

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • mają miejsce zamieszkania na terenie Gminy Chmielnik,

 • w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe

Miesięcznej wysokości dochodu przeliczonego na osobę w rodzinie ucznia w odniesieniu do przyznawania zasiłku szkolnego nie bierze się pod uwagę.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zasiłek szkolny jest przyznawany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021 MOŻNA SKŁADAĆ W ZESPOLE EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ W CHMIELNIKU (pok. 6) w terminie:
od 17 sierpnia 2020 r. do 15 września 2020 r.

Formularze wniosku można pobrać ze strony internetowej www.bip.chmielnik.pl w zakładce BIP - ZEAS w Chmielniku lub w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Chmielniku – pok. nr 6 w godzinach od 7:15 do 15:15.

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych wnioski składa się w terminie od 17 sierpnia do dnia 15 października danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony po upływie wyżej wymienionych terminów, musi jednak zawierać uzasadnienie niezachowania tych terminów.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-09-23 12:26
 • |
 • Licznik odwiedzin: 620 363