+48 17 22 96 606 | sekretariat@chmielnik.pl

Ogłoszenie

Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od dnia 1 kwietnia 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona komunikacja na linii Rzeszów - Wola Rafałowska  przez Kielnarową, Tyczyn.

Jednocześnie od dnia 1 kwietnia 2020 r. zostaje uruchomiona od poniedziałku do soboty komunikacja  na linii 238 od Rzeszowa do Zabratówki przez Wolę Rafałowską według nowego rozkładu jazdy (obowiązującego dla sobót).

Na nowo uruchomionych kursach będzie obowiązywał załączony rozkład jazdy:

UWAGA – Z KURSÓW ZOSTAJĄ WYŁACZONE DOTYCHCZASOWE PRZYSTANKI NA TERENIE RZESZOWA - PLAC WOLNOŚCI , PIŁSUDSKIEGO ZDZ, PIŁSUDSKIEGO C.H. AMERYKA, PIŁSUDSKIEGO UW

Pasażerowie, którzy będą chcieli podróżować z Woli Rafałowskiej do Rzeszowa proszeni są o zakup biletów jednorazowych wg  cennika dla obowiązujących  dotychczas stref. Bilety jednorazowe będą obowiązywały na cała trasę od Woli Rafałowskiej przez Zabratówkę do Rzeszowa.

Bilety miesięczne i okresowe obowiązują na całą trasę przejazdu.

Ogłoszenie

Informujemy Pasażerów Międzygminnej Komunikacji Samochodowej, że od dnia 21 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona komunikacja w soboty na linii Rzeszów – Wola Rafałowska.

Informacje o dalszych  ewentualnych ograniczeniach w realizowanej komunikacji będą przekazywane  w autobusach oraz na stronie internetowej  www.zgpks.rzeszow.pl .

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego od  14 marca b.r  Związek Gmin „PKS” informuje, że od dnia 17 marca autobusy MKS w dni robocze będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w soboty.

W przypadku poniższych linii rozkłady jazdy będą ustalane odrębnie.

221 na odcinku Łukawiec - Czarna, 
205/206 Rzeszów - Malawa przez Malawa Kolonia
212/211 Rzeszów - Nosówka przez Woliczkę
Rzeszów - Bratkowice Dąbry
Rzeszów – Hucisko przez Pogwizdów Stary

Informacje o dalszych ewentualnych ograniczeniach w realizowanej komunikacji będą przekazywane w autobusach oraz na stronie internetowej www.zgpks.rzeszow.pl

Ogłoszenie

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego od 14 marca b.r Związek Gmin „PKS” informuje, że dla zwiększenia bezpieczeństwa Pasażerowie zwolnieni są z obowiązku odczytywania biletów miesięcznych i okresowych. Wsiadanie oraz wysiadanie odbywać się będzie z wyłączeniem przednich drzwi autobusu.

Zachęcamy do skorzystania z aplikacji mobilnej dostępnej na androida (do ściągnięcia w sklepie play.google.com – wystarczy wpisać PKS Rzeszów), w której dostępne są wszystkie bilety jednorazowe komunikacji MKS.

OGŁOSZENIE

W związku z odwołaniem w dniach 12 – 25 marca br. zajęć dydaktycznych w szkołach oraz placówkach oświatowych, Związek Gmin „PKS” informuje, że od najbliższego piątku tj. 13 marca do 25 marca br. autobusy MKS będą kursować wg rozkładu jazdy obowiązującego w dni robocze w okresie wakacji i ferii szkolnych - nie będą realizowane kursy oznaczone literką „S” i „e”.

Informacje o dalszych ewentualnych ograniczeniach w realizowanej komunikacji będą przekazywane w autobusach oraz na stronie internetowej www.zgpks.rzeszow.pl .

Informacja PKS w Rzeszowie

Realizują cele określone w Planie Rozwoju 2018-2021 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Zarząd spółki prowadząc analizę dochodowości poszczególnych linii i kursów wskazuje te, które ze względu na poziom rentowności i brak zadawalających wyników działań naprawczych, wymagają obecnie likwidacji lub ograniczeń.

Linie i kursy, których będą dotyczyły ograniczenia i zawieszenia od 1 marca 2019 r. w pliku PDF do pobrania:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. z/s Chmielnik 50

Zarząd PKS w Rzeszowie S.A. informuje, iż po analizie danych dotyczących przychodów za okres ostatnich trzech miesięcy w tym danych za styczeń, podjęta została decyzja o likwidacji z dniem 01.03.2019r. wszystkich kursów wykonywanych w niedziele na Unii 70 Rzeszów - Wola Rafałowska. Próba ograniczenie strat ponoszonych przez Spółkę na tej linii podjęta w miesiącu grudniu ub. polegająca na jej skróceniu do Chmielnika i wprowadzeniu wyższych cen biletów wskutek interwencji niezadowolonych mieszkańców gminy nie została w pełni wdrożona. Funkcjonowanie tej linii na dotychczasowych zasadach nadal naraża Spółkę na straty finansowe na poziomie ok. 7 tys. zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z niską dochodowością na trasie Hyżne N. Wieś - Borówki - Chmielnik - Rzeszów wnioskujemy o natychmiastowe włączenie w /w linii do komunikacji MKS. Tylko w miesiącu styczniu br. strata spółki na tej linii wyniosła 4 tys. zł.

Jesteśmy gotowi do konstruktywnych rozmów uwzgledniających potrzeby przewozowe mieszkańców gminy oraz zapewniających rentowność kursów wykonywanych przez Spółkę.

OGŁOSZENIE

INFORMUJE SIĘ PODRÓŻNYCH, IŻ Z DNIEM 17.12.2018r. KOMUNIKACJA NA LINII
RZESZÓW - WOLA RAFAŁOWSKA WYKONYWANA BĘDZIE NASTĘPUJĄCO:

Szcegóły w pliku PDF
<<RZESZÓW - WOLA RAFAŁOWSKA>>

INFORMUJE SIĘ PODRÓŻNYCH, IŻ Z DNIEM 17.12.2018r. KOMUNIKACJA NA LINII
RZESZÓW - BORÓWKI - HYŻNE NOWA WIEŚ WYKONYWANA BĘDZIE NASTĘPUJĄCO:

Szcegóły w pliku PDF
<<RZESZÓW - BORÓWKI - HYŻNE NOWA WIEŚ>>

Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.pks.rzeszow.pl
oraz na Dworcu Głównym PKS w Rzeszowie tel. 17 86 75 718

Rzeszów 20.11.2018

Zarząd Związku Gmin
,,Podkarpacka Komunikacja Samochodowa"

Realizują cele określone w Planie Rozwoju 2018-2021 Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie Zarząd spółki prowadząc analizę dochodowości poszczególnych linii i kursów wskazuje te, które ze względu na poziom rentowności i brak zadawalających wyników działań naprawczych, wymagają obecnie likwidacji lub ograniczeń. Działania te podyktowane są również rosnącymi kosztami działalności spółki PKS w Rzeszowie, głównie na skutek wzrostu cen paliw i wynagrodzeń pracowniczych oraz dla zapewnienia pełnej obsady kierowców na liniach autobusowych w komunikacji MKS. Dotychczasowe funkcjonowanie linii i kursów o niskiej rentowności wiązało się z perspektywą partycypacji finansowej gmin i powiatów na terenie których realizowana jest ta komunikacja w świetle uchylonej już uchwały Zgromadzenia Związku Gmin nr XIV.53.2018 r. z dnia 30 stycznia 2018r.

Linie i kursy, których będą dotyczyły ograniczenia i zawieszenia:


Pełna informacja w pliku PDF

MKS   MIĘDZYGMINNA KOMUNIKACJA SAMOCHODOWA

 

Zasady odpłatności za przejazdy środkami komunikacji zbiorowej

organizowanej przez Związek Gmin „Podkarpacka Komunikacja Samochodowa”    

 

 

 

I. W przewozach osób w ramach sieci komunikacyjnej MKS są uwzględniane uprawnienia pasażerów do przejazdów ulgowych określone w:                                                             

a) ustawach szczególnych oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego [Dz.U. 2002.175.1440]                                   

b) uchwale nr I/9/2009 Zgromadzenia Związku Gmin "Podkarpacka Komunikacja Samochodowa" z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustalania zasad odpłatności za przejazdy…[Dz.U. Woj..Podkarp. R/2009/67/1599]                                                              

                                                                      

II. Opłata za przejazd autobusem komunikacji podmiejskiej zależna jest od odległości przejazdu i zróżnicowana według stref komunikacyjnych, określanych następująco:

1) strefa M – obejmuje obszar w granicach administracyjnych miasta Rzeszowa,

2) strefa I podmiejska

3) strefa II podmiejska

Granice stref w terenie oznaczone są na słupkach przystankowych.

 

III. Rodzaje stosowanych biletów:

 1. Jednorazowe – uprawniające do jednokrotnego przejazdu nabywane w pojeździe u Kierowcy (bez opłat dodatkowych),
 2. wieloprzejazdowe (wielokrotność biletu jednorazowego) nabywane w punktach obsługi    pasażera w formie karty elektronicznej;
  v bilety wieloprzejazdowe uprawniają do liczby przejazdów określonej w nominale biletu tj. 5, 10, 15, 20, 25 i 30 przejazdów i są ważne – w zależności od nominału biletu – od 3 do 12 tygodni od dnia nabycia. Bilet zawiera 20 % upust handlowy.
 3. Miesięczne ogólnodostępne uprawniające do przejazdów w miesiącu kalendarzowym i  we wszystkie  dni tygodnia;
  - na określonej przez pasażera trasie przejazdu liniami autobusowymi MKS,
  Bilet tego rodzaju jest dostępny  wyłącznie w formie karty elektronicznej.
 4. Miesięczne szkolne i ulgowe uprawniające do przejazdów w miesiącu kalendarzowym i  we wszystkie dni tygodnia;
  - na określonej przez pasażera trasie przejazdu  liniami autobusowymi MKS, dla osób posiadających uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określone w przepisach prawa.
  Bilet tego rodzaju jest dostępny wyłącznie w formie karty elektronicznej.
 5. Okresowe ogólnodostępne ważne na okres do 60 dni. Ważność biletu okresowego określa pasażer i  może się ona rozpoczynać się od dowolnego dnia miesiąca. Minimalna opłata jak  za 6 dni. Bilety są honorowane przez innych wszystkich przewoźników sieci MKS.
  Bilety okresowe nie są objęte żadną z ulg ustawowych.
  Bilet jest dostępny wyłącznie w formie karty elektronicznej.

IV. Do korzystania z przejazdów ulgowych na liniach autobusowych MKS na podstawie biletu jednorazowego są uprawnione następujące osoby:

 1. Do ulgi 100%;
  1) dzieci w wieku do 4 lat,
  2) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych,
  3) posłowie i senatorzy.
 2. Do ulgi 95% - przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji.
 3. Do ulgi 78%;
  1) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności   służbowych,
  2) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych,
  3) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie wykonywania czynności służbowych,
  4) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych wykonujący czynności służbowe w środkach transportu zbiorowego,
  5) dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawne,
  6) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub  niepełnosprawnych; uprawnienie obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania do szkoły, placówki opiekuńczej, poradni specjalistycznej.
  7) żołnierze służby zasadniczej,
  8) cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 4. Do ulgi 50%: (ulga samorządowa):
  1) osoby, które ukończyły 70 lat życia,
  2) honorowi dawcy krwi (którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi)
 5. Do ulgi 49% - osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 6. Do ulgi 37%:
  1) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  2) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
 7. Do ulgi ustalonej kwotowo (ulgi samorządowej) – cena biletu według Tabeli opłat,
  1) inwalidzi słuchu,
  2) emeryci i renciści nie pozostający w stosunku pracy,
  3) osoby pobierające rentę rodzinna po zmarłym współmałżonku,
  4) dzieci i młodzież szkolna,
  5) studenci do 26 roku życia.

V. Do korzystania z przejazdów ulgowych na liniach autobusowych MKS na podstawie  

    biletu miesięcznego imiennego są uprawnione  następujące osoby:

 1. Do ulgi 78%; -  dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne.
 2.  Do ulgi 50%;
  1)  osoby, które ukończyły 70 lat życia,
  2)  honorowi dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi,
  3)  osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji,
  4)  opiekun osoby niesamodzielnej, przewodnik osoby niewidomej,
  5) opiekun młodzieży niepełnosprawnej po 16 roku życia,
 3. Do ulgi 49%;
  1) dzieci i młodzież  w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia,
  2) studenci do ukończenia 26 roku życia.
 4. Do ulgi 37%;
  1) nauczyciele szkół publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,
  2) nauczyciele akademiccy,
  3) osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.
 5. Do ulgi ustalonej kwotowo (ulgi samorządowej) – cena biletu według Tabeli opłat,
  1) inwalidzi słuchu,
  2) studenci stacjonarnych studiów doktoranckich,
  3) dziecko od lat 4 do 6

VI. Bilety przedpłacone: miesięczne, okresowe oraz wieloprzejazdowe są do nabycia w kasach Dworca Głównego PKS w Rzeszowie przy ulicy Grottgera.

Sprzedaż biletów miesięcznych na miesiąc kwiecień rozpoczyna się dnia 25 kwietnia br.

W kolejnych miesiącach sprzedaż biletów odbywa się we wszystkie dni miesiąca – jest prowadzona non-stop.

Zakupu biletu przedpłaconego w kolejnych miesiącach (aktualizacji karty) można dokonywać
- w kasach Dworca Głównego PKS,
- w punktach obsługi klienta – lokalizacja punktów podana będzie w autobusach
- u kierowcy.

Bilet miesięczny i wieloprzejazdowy w formie karty elektronicznej (bezstykowej) należy każdorazowo po wejściu do pojazdu przesunąć przed czytnikiem kart. Sygnał dźwiękowy i komunikat w okienku czytnika informuje o akceptacji karty i zarejestrowaniu przejazdu.

2018 Gmina Chmielnik.
Wszelkie prasza zastrzeżone
 • Data aktualizacji: 2020-04-03 14:13
 • |
 • Licznik odwiedzin: 471 034